bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Holberg hos Marie Grubbe i Borrehuset ved Grønsund på Falster

Version 2.6 - 12.01.2016 [trykfejl i version af 19.10.2006 rettet: Fra 1771 til 1711]

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Ved stenen tv lå Borrehuset. Tomten blev udgravet i begyndelsen af 1940'erne. Foto BA, 2004
[Nærmere om udgravningen følger i en senere version]


I 1711 (eller muligvis 1712) kom Holberg til Falster på flugt fra pesten i København. Måske var han sejlet dertil fra København med en brændeskude, hvad der er meget sandsynligt. Men måske var han kørt et stykke og gået resten af vejen - for store dele af hans rejser foregik til fods - og så, til sidst, sejlet over med den lille færge fra Hårbøllebro på Møn neden for Fanefjord Kirke.

I Borrehuset mødte Holberg Marie Grubbe der var blevet gift med Søren Sørensen Møller, engang ladefoged på Tjele - men fra 1706 færgemand ved Grønsund. I 1711 var Marie Grubbe omkring 68 år, Søren Sørensen Møller var en del yngre (formentlig er han født 1656-60, eftersom hans mor blev født i 1640, og han var derfor godt 50 i 1711).

Da Holberg kom til Borrehuset sad Søren Sørensen Møller i fængsel i Nykøbing eller på Bremerholm, for han havde - i drukkenskab og formentlig af vanvare - dræbt en skipper fra Dragør.

Indhold


Udsnit af Johannes Mejer's kortskitse fra midten af 1600-tallet

Udsnit af Johannes Mejer's kortskitse fra midten af 1600-tallet [kortet kan forstørres ved at klikke på det].
Om Mejer kan man læse i »Skalk«, december 2002, s. 18-19, og i tillægget på 'Sorø'-siden.


Den historiske Marie Grubbe. Forfatternes Marie Grubbe

Søren Sørensen Møller

Dommen over Søren Sørensen Møller

Marie Grubbes sidste år

Henvisninger

Kort fra 1776

Holberg og ægteskabet

Holberg: »Epistel 89«

H.C. Andersen: »Hønse-Grethes Familie«

Georg Brandes om »Hønse-Grethes Familie«

J.P. Jacobsen: »Fru Marie Grubbe«

Nogle Holberg-siderRuse ved Grønsund. Foto BA, 2004


Den historiske Marie Grubbe. Forfatternes Marie Grubbe

• Man kan læse om den historiske Marie Grubbe i »Kvindebiografisk Leksikon« på: http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/963/. Se også »Dansk Biografisk Leksikon« (1. udgaven findes digitalt - se: http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/6/0222.html; seneste udgave kan findes på bibliotekerne). Desuden kan man læse i Severin Kjær's bog, se nedenfor under Henvisninger.

• Marie Grubbe er muligvis blevet afbildet en enkelt gang, nemlig som én af de kvinder Ulrik Frederik Gyldenløve havde været gift med [om billedet evt. mere senere]. Gyldenløve var søn af Frederik III og spillede en betydelig politisk rolle, især på Christian V's tid. Han var i flere år statholder i Norge - og var, en tid lang, en god ven af Griffenfeld; se evt.: http://bjoerna.dk/DanskeLov/#Gyldenløve.

• Marie Grubbe's skæbne har optaget mange forfattere: Steen Steensen Blicher (»Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog«, 1824), H.C. Andersen (se nedenfor, 1869) og J.P. Jacobsen (»Fru Marie Grubbe«, i 1876, kun få år efter Andersen, se nedenfor).

Ebbe Hamerik og Fredrik Nygaard har skrevet en opera (»Marie Grubbe«, opført 1940), og i nyere tid har Ulla Ryum skrevet et teaterstykke om hende (»Marie Grubbe«, 1986) og Juliane Preisler romanen »Kyssemarie« (1994); se interview med Juliane Preisler .

John Price har i 1955 instrueret et radiospil på grundlag af Jacobsen's bog, se nærmere på: http://www.dr.dk/radiodrama/forestilling/Frumariegrubbe.htm. Spillet udsendes søndag den 12.09.2004 kl. 14 på P2 og kan høres på nettet fra 13.09.2004 til 6.10.2004.

• I det daværende DDR / Østtyskland stod Helmut Sakowski bag en TV-serie i 3 dele om Marie Grubbe (1985). Serien blev bl.a. vist i Danmark.

• Se Jørn Erslev Andersen's oversigtsartikel om forfatternes Marie Grubbe på: http://www.kb.dk/guests/natl/db/bv/bv-95/4-95/grubbe.htm. Artiklen stod oprindelig i »Bogens Verden« 1995 nr. 4.

Søren Sørensen Møller

Søren Sørensen Møller stammede - som Marie Grubbe - fra Tjele. Han må have været en rask karl, siden han var blevet ladefoged. Marie Grubbe faldt for ham mens hun var gift med Palle Dyre, og deres forhold var en væsentlig grund til at hendes ægteskab med Dyre blev hævet i 1691.

I de følgende år har Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller rejst omkring, måske i Holsten, og historien vil vide at de optrådte på markeder. Senere har de boet nogen tid i København og fra omkring 1694 til 1706 boede de på Møn. Søren Sørensen Møller arbejdede nogle år som tærsker for S.C. Plessen på »Nygård«, senere blev han kvartermester - dvs. underofficer - for Kongens bådsmænd på Møn, og i 1706 blev han færgemand på Falster.

Søren Sørensen Møller nævnes flere gange i »papirerne«. Et par gange er han blevet udlagt som barnefar, og han havde i 1710 en strid om et svin som han havde købt; problemet var at svinet var »sort«, og at han derfor - om han vidste det eller ej - var blevet hæler.

I maj 1711 kom der, som der ofte gjorde, en skude til færgestedet for at laste brænde til København fra de kongelige skove. En aften satte et par skippere, nogle andre folk og Søren sig til at drikke. Ud på morgenen den næste dag skød Søren Sørensen Møller én af skipperne. Formentlig skete det af vanvare, men der er ikke pålidelige vidneudsagn. Straks efter flygtede Søren Sørensen Møller over på den anden side, hvor han senere blev pågrebet.

Dommen over Søren Sørensen Møller

Først blev Søren Sørensen Møller dømt til døden af Falsters Herredsting efter »Danske Lov«'s 6-6-1:
Hvo som dræber anden, og det ikke skeer af Vaade, eller Nødværge, bøde Liv for Liv, og enten hand udstaar sin Straf, eller rammer, saa hand ej kand opspørgis og betrædis, og dømmis fredløs, da skal hans Hovedlod, undtagen Jord, være forbrut, halfdeelen til den Dræbtis næste Arvinger og halfdeelen til hans Herskab.
Den 18.12.1711 og 27.1.1712 blev sagen behandlet af Landstinget i Maribo. Landsdommerne accepterede Søren Sørensen Møller's forklaring om at der var tale om et vådedrab og gik derfor væk fra 6-6-1 og dømte efter de mildere bestemmelser 6-11-1 og 6-11-8:
Dræber mand anden af Vaade imod sin Tanke og Villie til at skade enten den Dræbte, eller nogen anden, med den Gierning, bøde fyrretyve Lod Sølv til den Dræbtis Arvinger alleene og dermed være angerløs.

-

Tager nogen anden Mands Bysse, eller Pistol, i Hænde, som er ladt, og veed det ikke, og den gaar af for hannem og giør Skade, og hand giør sin Eed derpaa, at hand viste det ikke, da er det Vaade, og bøde derfor som for Vaadis Gierning, enten det er Drab, eller Saar.
Søren Sørensen Møller skulle nu kun betale 40 lod sølv til de efterladte.

Sagen skulle imidlertid forelægges Højesteret, som behandlede sagen 4.8.1712 - og som afsagde dom to dage senere. Højesteret lagde vægt på at Søren Sørensen Møller havde levet et uordentligt liv og skærpede Landsrettens dom til at han skulle lægges i jern og arbejde i 3 år på Bremerholm. 17.8.1712 udstedtes følgende ordre:
Delinqventen Søfren Søfrensen Møller, som formedelst sin begangne Misgierning, nemblig at schal have ihielschudt een Skipper, nafnlig Peter Palmsteen, efter een over hanem d. 6te hujus ergangen Høyeste Rættis Dom her paa Bremmerholm i Jern sluttet udi trei Aar schal arbeyde, ville Hr. Schoutbynacht Welædle og Welb.r Olau Judichær herpaa Holmen lade indtage, udi Jern slaa samt Arbeyde og Forflægning med Fangerne anviise.
19.8.1712 blev Søren Sørensen Møller lagt i jern og sat i arbejde.

4.3.1714 blev han sendt til Kronborg fordi der skulle bruges arbejdere dér under Store Nordiske Krig. Kort efter døde han, men det vides ikke om han stadig var i lænker. (Papirerne fra Kronborg er på et tidpsunkt blevet tilintetgjort).

Marie Grubbes sidste år


Marie Grubbe forsøgte at bistå Søren Sørensen Møller; hun sørgede for at han fik en forsvarer ved Herredstinget - og muligvis har hun kunnet besøge ham en enkelt gang eller mere mens han var fængslet på Falster.

Sandsynligvis har de mistet forbindelsen med hinanden fra dét tidspunkt hvor Søren Sørensen Møller blev indsat på Bremerholm.

Hendes sidste år har været vanskelige, både økonomisk og på anden måde. Den tidligere karl i Borrehuset, Christian Wendt, blev ny færgemand, men Marie Grubbe fik lov at blive som aftægtskone. Måske har hun gået til hånde, men hun har været nødt til at tage mod almisser fra kirken; i 1714 er det noteret at hun har fået 2 rigsdaler, og hun har også fået almisser de næste ca. to år.

Det er uklart hvornår hun døde. Det skrives forskellige steder at det var i 1718, men det kan muligvis være sket i 1716 eller 1717.


Kilder til ovenstående om Søren Sørensen Møller og Marie Grubbe: Severin Kjær's bog og Kirsten Lütchen-Lehn's artikel, se nedenfor.

Henvisninger


På internettet

»Dansk litteraturhistorisk bibliografi« (søg på 'Marie Grubbe'),

http://www.litteraturpriser.dk/aut/gm.htm

• Tønder Gymnasium og HF's site: en Marie Grubbe-side

• Steen Bilde-Christensen's side om Marie Grubbe og Borrehuset: http://www.bilde-christensen.dk/21_mariegrubbe.htm


På papir

• Hamerik's og Nygaard's opera, se Gerhard Schepelern: »Operabogen«.

I kronologisk orden:

• Severin Kjær: »Erik Grubbe til Tjele og hans tre Døtre: Anne Marie Grubbe. Marie Grubbe. Anne Grubbe«, V. Pio's Boghandel, København 1904. Her fortælles bl.a. om forholdet mellem Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller, om drabet på Pejter Palmsen [Peter Palmsteen] og om domfældelsen. Der er meget dokumentarisk materiale i bogen, men det er uklart for mig hvilken vægt man kan lægge på de forskellige øvrige oplysninger, referater og dialoger. - Det afsluttende afsnit i kapitlet om Marie Grubbe - og som drejer sig om årene på Falster - kan downloades som pdf-fil (0,9 MB): Severin Kjær: Grubbe.


• Axel Petri: »Udgravningen af Marie Grubbes Hus »Borrehuset« ved Grønsund Færgested paa Falster« »Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog« for 1943, s. 37-49.

• Kirsten Lütchen-Lehn: »Marie Grubbes mønske ti-år« i: »Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 2001«, s. 5-19.

Kort fra 1776

Kort fra 1776, udgivet af Videnskabernes Selskab. Kan forstørres ved at klikke på det.
Kortet er kopieret fra ingeniør Axel Petri's artikel om udgravningen af Borrehuset i:
»Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog« for 1943, s. 48. Huset lå lige
under r-et i Grønsund.

Holberg og ægteskabet

På dette site er fokus ikke på Marie Grubbe, men på Holberg.

• Om Holberg og ægteskabet kan man læse hos Peter Christensen Teilmann: »Holberg ud af ægteskabet« på: http://www.vestmuseum.dk/SOR/Holberg/Holbaegt.htm.

Nedenfor følger hvad Holberg selv skrev (Epistel 89); derefter er der et uddrag af H.C. Andersen's eventyr: »Hønse-Grethes Familie« (1869) og til sidst slutningen af Jacobsen's »Fru Marie Grubbe« (1876):
Udsigt fra færgestedet over mod Møn og Fanefjord Kirke. Foto BA, 2004


Ludvig Holberg: EPISTOLA LXXXIX.

Til **

Du forundrer dig over, at en saa pen Jomfrue, som N. N. haver kunnet fatte Kiærlighed til M. M., og indladet sig i Ægteskab med en Person af saa slette Qvaliteter, og om hvilken intet andet kand siges, end at han er een af de største Tabacs-Smøgere udi Landet. Jeg derimod forundrer mig ikke derover; Det kand just være derfor hun haver fattet Kiærlighed til ham; Thi man seer jo, mange Mennesker at finde større Smag udi røget end udi ferskt Kiød; Iligemaade, at mange fatte Kiærlighed til det, som andre have Afskye for. Derpaa vil jeg anføre tvende mærkelige Exempler; et af den gamle, og et af den nye Historie.

En fornemme Jomfrue, ved Navn Hipparchia, forelskede sig saaleedes udi den skidne Cyniske Philosopho Crates, at hun præfererede ham for alle kiønne, fornemme og rige Beilere: Ja hendes Elskov gik saa vidt, at hun lod sine Forældre tilkiendegive, at, hvis hun ikke maatte bekomme Crates til Ægtefælle, vilde hun omkomme sig selv. Forældrene bade Crates selv, at han vilde raade hende fra saadant Forsæt; hvilket han og giorde: og, saasom hans Formaning var forgieves, visede han alle sine Pialter og Elendigheder, sigende, at hun maatte beqvemme sig til samme Skidenfærdighed og usele Levnet, hvis hun vilde være hans Ægtefelle. Dette tog Hipparchia ikke udi Betænkning; men iførte sig Cyniske Pialter, og omflakkede allevegne som en Stodder med Crates, efterfuldte hans Levnet udi alting, og undsaae sig ikke ved aabenbare at øve alle de Usømmeligheder, og at underkaste sig all den Haanhed og Foragt, som den Cyniske Philosophie med sig fører.

Et andet Exempel af vor Tids Historie er udi en Høy-Adelig Dame, hvilken havde en u-overvindelig Afskye for hendes første Ægtefælle, skiønt han blant alle Undersaattere var den fornemmeste og tilligemed den galanteste Herre udi Riget; og varede dette indtil paafulte Skilsmisse, da efter et nyt Ægteskab, som ogsaa havde et ulykkeligt Udfald, hun omsider tredie Gang begav sig udi Ægteskab med en gemeen Matrods; med hvilken, end-skiønt han dagligen handlede ilde med hende, hun sagde, sig at leve langt meere fornøyet, end udi det første Ægteskab. Og haver jeg saadant hørt af hendes egen Mund, da jeg var i hendes Huus, som var ved et Færgested udi Falster, paa samme Tiid, da hendes Mand var arresteret formedelst en Misgierning. Saa at det synes, at just det, som kunde være afskyeligt for andre, var Tønder til Elskov og Fornøyelse hos hende.

Jeg kunde anføre adskillige andre Exempler paa saadan fordærvet Smag; men jeg lader mig alleene nøye med disse tvende: Forundrer mig derfore ikke, naar jeg hører tale om selsomme Ægteskab. Thi det er hermed bestillet, som med Mad og Drikke, hvorudi een finder Vellyst i det selv samme, som hos de fleeste foraarsager Væmmelse. Derfore siger man, at den foranderlige Smag foraarsager, at hver Jomfrue bliver gift, hver Mad ædt, og hver Bog læset.

Jeg forbliver etc.


[Afsnitsinddelinger er tilføjet. I forlægget er der ingen inddelinger overhovedet. BA]

H.C. Andersen udgav i 1869 et eventyr om Marie Grubbe. Han var blevet inspireret fra forskellig side, men henviser i eventyret kun til Holberg. Se nærmere på: ADL (denne og flg. sider).H.C. Andersen: Hønse-Grethes Familie [uddrag]
Hans Christian Andersen, 1869.


Der hvor hun laae, kunde hun see Klitterne, ved Stranden derhenne boede Fiskere, men derhen kunde hun ikke naae, saa syg var hun. De store hvide Strandmaager kom flyvende hen over hende og skreg som Raager, Krager og Alliker skreg hjemme over Gaardens Have. Fuglene fløi hende ganske nær, tilsidst syntes hun at de bleve kulsorte, men saa blev det ogsaa Nat for hendes Øine. -

Da hun igjen slog Øinene op, blev hun løftet og baaren, en stor, stærk Karl havde taget hende paa sine Arme, hun saae ham lige ind i hans skjæggede Ansigt, han havde et Ar over Øiet saa at Øienbrynet var ligesom skilt i to Dele; han bar hende, saa elendig hun var, til Fartøiet, hvor han af Skipperen fik knubbede Ord for sin Gjerning. Dagen derpaa seilede Fartøiet, Marie Grubbe kom ikke i Land; hun var altsaa med. Men kom vel nok tilbage? ja, naar og hvor?

Ogsaa derom vidste Degnen at fortælle, og det var ikke en Historie, han selv satte sammen, han havde hele dens selsomme Gang fra en troværdig gammel Bog, vi selv kunne tage frem og læse. Den danske Historieskriver Ludvig Holberg, der har skrevet saamange læseværdige Bøger og de morsomme Comedier, af hvilke vi ret kunne kjende hans Tid og dens Mennesker, fortæller i sine Breve om Marie Grubbe, hvor og hvorledes i Verden han mødte hende; det er nok værd at høre, derfor glemme vi slet ikke Hønse- Grethe, hun sidder glad og godt i det stadselige Hønsehuus.

Fartøiet seilede bort med Marie Grubbe; der var det vi slap. -

Der gik Aar og der gik Aar. -

Pesten grasserede i Kjøbenhavn, det var i Aaret 1711. Dronningen af Danmark drog til sin tydske Hjemstavn, Kongen forlod Rigets Hovedstad, hver, som kunde, skyndte sig afsted; Studenterne, selv om de havde frit Huus og Kosten med, søgte ud af Byen. Een af dem, den Sidste, der endnu var bleven paa det saakaldte "Borchs Collegium", tæt ved Regentsen, drog nu ogsaa afsted. Det var Klokken to i Morgenstunden; han kom med sin Randsel, der var fyldt mere med Bøger og skrevne Sager, end just med Klædningsstykker. Der hang en vaad, klam Taage ned i Byen; ikke et Menneske var at see i hele Gaden hvor han gik; rundt om paa Døre og Porte vare skrevne Kors, derinde var Soten, eller Folk vare uddøde. Heller ingen Folk vare at see i den bredere, bugtede "Kjødmangergade," som Gaden kaldtes fra det "Rundetaarn" ned mod Kongens Slot. Nu rumlede en stor Rustvogn forbi; Kudsken svingede med Pidsken, Hestene foer i Galop, Vognen var fyldt med Døde. Den unge Student holdt sig Haanden for Ansigtet og lugtede til en stærk Spiritus, han havde paa en Svamp i et Messing Kridhuus. Fra en Kippe i et af Stræderne lød skraalende Sang og uhyggelig Latter af Folk, der drak Natten hen for at glemme, at Soten stod for Døren og vilde have dem med paa Rustvognen til de andre Døde. Studenten styrede mod Slotsbroen, der laae et Par smaa Fartøier, eet lettede for at komme bort fra den befængte By. -

"Om Gud lader os leve og vi faae Vind dertil, gaae vi til Grønsund ved Falster!" sagde Skipperen og spurgte Studenten, som vilde med, om hans Navn.

"Ludvig Holberg," sagde Studenten, og det Navn lød som ethvert andet Navn, nu lyder i det et af Danmarks stolteste Navne; den Gang var han kun en ung, ukjendt Student.

Skibet gled Slottet forbi. Det var endnu ikke lys Morgen da det naaede ud i aabent Vand. Der kom en let Brise, Seilet bovnede, den unge Student satte sig med Ansigtet mod den friske Vind og faldt isøvn, og det var just ikke det Raadeligste.

Allerede paa tredie Morgen laae Fartøiet ud for Falster. "Kjender I Nogen her paa Stedet, hvor jeg kan tage ind med lidt Penge?" spurgte Holberg Capitainen.

"Jeg troer at I gjør vel i at gaae til Færgekonen i Borrehuset!" sagde han. "Vil I være meget galant, da hedder hun Mo'er Søren Sørensen Møller! Dog, det kan hænde at hun bliver gal i Hovedet, om I er altfor fiin mod hende! Manden er arresteret for en Misgjerning, hun fører selv Færgebaaden, Næver har hun!"

Studenten tog sit Tornister og gik til Færgehuset. Stuedøren var ikke lukket af, Klinken gik op, og han traadte ind i en brolagt Stue, hvor Slagbænken med en stor Skinddyne var det Betydeligste. En hvid Høne med Kyllinger var tøiret til Slagbænken og havde væltet Vandfadet, saa at Vandet flød hen over Gulvet. Ingen Folk vare her eller i Kamret tæt ved, kun en Vugge med et Barn i. Færgebaaden kom tilbage, der sad kun Een i den, Mand eller Qvinde var ikke let at sige. Personen havde en stor Kavai om sig, og en Kabuds ligesom en Kyse om Hovedet. Baaden lagde an. -

Det var et Qvinde-Menneske som kom og traadte ind i Stuen. Hun saae ret anseelig ud, i det hun rettede sin Ryg; to stolte øine sad under de sorte øienbryn. Det var Moer Søren, Færgekonen; Raager, Krager og Alliker vilde skrige et andet Navn, som vi bedre kjende.

Mut saae hun ud, meget holdt hun nok ikke af at tale, men saa Meget blev dog talt og afgjort, at Studenten tingede sig i Kost paa ubestemt Tid, mens det stod saa ilde til i Kjøbenhavn.
Holberg hos Marie Grubbe i Borrehuset - som Lorenz Frølich så det.


Ud til Færgehuset kom jævnligt fra den nærliggende Kjøbstad et og andet Par hæderlige Borgere. Der kom Frands Knivsmed og Sivert Posekiger; de drak et Kruus øl i Færgehuset og discuterede med Studenten; han var en habil ung Mand, der kunde sin Practica, som de kaldte det, han læste Græsk og Latin og vidste om lærde Sager. -

"Jo mindre man veed, desmindre trykkes man deraf!" sagde Moer Søren.

"I har det strengt!" sagde Holberg, en Dag hun bøgede sit Tøi i den skarpe Lud og selv maatte hugge Træknuderne til Brændsel.

"Lad mig om det!" svarede hun.

"Har I fra Lille af altid maattet slide og slæbe?"

"Det kan I vel læse i Næverne!" sagde hun og viste to rigtignok smaa men haarde, stærke Hænder med afbidte Negle. "I har jo Lærdom at læse."

Ved juletid begyndte stærkt Sneefog; Kulden tog fat, Vinden blæste skarpt som om den havde Skedevand at vaske Folk i Ansigtet med. Mo'er Søren lod sig ikke anfegte, smed Kavaien om sig og trak Kysen ned om Hovedet. Mørkt var der inde i Huset tidligt paa Eftermiddagen; Veed og Klynetørv lagde hun paa Ildstedet; satte sig saa og saalede sine Hoser, der var ingen Anden til at gjøre det. Mod Aften talte hun flere Ord til Studenten, end det ellers var hendes Vane; hun talte om sin Mand.

"Han har af Vaade begaaet Drab paa en Dragør Skipper og maa derfor nu i tre Aar arbeide i Jern paa Holmen. Han er kun gemeen Matros, saa maa Loven have sin Gænge." -

"Loven gjælder ogsaa den høiere Stand!" sagde Holberg. -

"Troer I!" sagde Mo'er Søren og saae ind i Ilden, men saa begyndte hun igjen. "Har I hørt om Kai Lykke, der lod rive ned en af sine Kirker, og da Præsten Mads dundrede derover fra Prædikestolen, lod han Hr. Mads lægge i Bolt og Jern, nedsætte en Ret, og dømte ham selv at have forbrudt sin Hals, den blev ogsaa hugget over; det var ikke Vaades Gjerning og dog blev Kai Lykke den Gang frank og fri!" -

"Han var i sin Ret efter den Tid!" sagde Holberg, "nu ere vi ude over den!"

Den kan I bilde Tosser ind!" sagde Mo'er Søren, reiste sig og gik ind i Kamret, hvor "Tøsen", det lille Barn laae, det lettede og lagde hun, lavede saa tilrette Studentens Slagbænk; han havde Skinddynen, han var mere kuldskjær, end hun, og han var dog født i Norge.

Nytaarsmorgen var det en rigtig klar Solskinsdag, Frosten havde været og var saa stærk at den fygende Snee laae frossen haard, saa at man kunde gaae paa den. Klokkerne i Byen ringede til Kirke; Student Holberg tog sin uldne Kappe om sig og vilde til Byen.

Hen over Borrehuset fløi med Skrig og Skraal Raager, Krager og Alliker, man kunde for Skraalet ikke høre Kirkeklokkerne. Mo'er Søren stod udenfor og fyldte en Messingkjedel med Snee, for at sætte den over Ilden og faae Drikkevand, hun saae op mod Fuglevrimlen og havde sine egne Tanker derved.

Student Holberg gik til Kirke; paa Veien derhen og hjemveis kom han forbi Sivert Posekigers Huus ved Porten, der blev han budt ind paa en Skaal varmt øl med Sirup og Ingefær; Talen faldt om Mo'er Søren, men Posekigeren vidste ikke stor Besked, det vidste nok ikke Mange: hun var ikke fra Falster, sagde han, lidt Midler havde hun vist engang eiet, hendes Mand var en gemeen Matros, hidsig af Temperament, en Dragør Skipper havde han slaget ihjel, "Kjærlingen banker han, og dog tager hun hans Forsvar." -

"Jeg taalte ikke slig Medfart!" sagde Posekigerens Kone. "Jeg er nu ogsaa kommen af bedre Folk! min Fader var kongelig Strømpevæver!"

"Derfor er I ogsaa ført i ægteskab med en kongelig Embedsmand," sagde Holberg og gjorde en Reverenze for hende og Posekigeren. -

Det var Helligtrekonger Aften. Mo'er Søren tændte for Holberg et Helligtrekonger Lys; det vil sige tre Tællepraase hun selv havde dyppet.

"Et Lys for hver Mand!" sagde Holberg.

"Hver Mand?" sagde Konen og saae stift paa ham.

"Hver af de vise Mænd fra østerland!" sagde Holberg.

"Paa den Led!" sagde hun og taug længe stille. Men i den Helligtrekonger Aften fik han dog Mere at vide end han før havde vidst.

"I har et kjærligt Sind mod ham, I lever i ægteskab med," sagde Holberg; "Folk sige dog at han daglig handler ilde mod Eder."

"Det rager Ingen uden mig!" svarede hun. "De Slag kunde jeg have havt godt af som Lille; nu faaer jeg dem vel for mine Synders Skyld! Hvad Godt han har gjort mig, det veed jeg," og hun reiste sig heelt op. "Da jeg laae syg paa aaben Hede og Ingen skjøttede om at komme i Lag med mig, uden maaskee Raager og Krager for at hakke i mig, bar han mig paa sine Arme, og fik knubbede Ord for den Fangst, han bragte til Fartøiet. Jeg er ikke skabt til at ligge syg og saa kom jeg mig. Hver har det paa sin Led, Søren paa sin, man skal ikke dømme øget efter Grimen! med ham har jeg i alt Det levet mere fornøielig, end med ham, de kaldte den galanteste og meest fornemme af alle Kongens Undersaatter. Jeg har været ud i ægteskab med Statholderen Gyldenløve, Kongens Halvbroder; siden tog jeg Palle Dyre! Hip som Hap, hver paa sin Viis og jeg paa min. Det var en lang Snak, men nu veed I det!" Og hun gik ud af Stuen.

Det var Marie Grubbe! saa underlig var hende Lykkens Tumleklode. Mange Helligtrekongeraftener til blev hun ikke i Live; Holberg har nedskrevet at hun døde i Juni 1716, men han har ikke nedskrevet, for han vidste det ikke, at da Mo'er Søren, som hun kaldtes, laae Liig i Borrehuset, fløi en Mængde store, sorte Fugle hen over Stedet, de skreg ikke, som vidste de at der hører Stilhed til Begravelse. Saasnart hun laae i Jorden vare Fuglene ikke mere at see, men sammen Aften blev i Jylland, ovre ved den gamle Gaard, seet en umaadelig Mængde Raager, Krager og Alliker, de skreg i Munden paa hverandre, som om de havde Noget at kundgjøre, maaskee om ham, der som lille Dreng tog deres æg og dunede Unger, Bondens Søn, der fik Hosebaand af Jern paa Kongens Holm, og den høiadelige Jomfru, der endte som Færgekone ved Grønsund. "Bra! bra!" skrege de.

Og Slægten skreg, "bra! bra!" da den gamle Gaard blev reven ned. "De skrige det endnu og der er ikke Mere at skrige over!" sagde Degnen, naar han fortalte: "Slægten er uddød, Gaarden reven ned, og hvor den stod, staaer nu det stadselige Hønsehuus med forgyldte Fløie og med gamle Hønse-Grethe. Hun er saa glad for sin yndige Bolig, "var hun ikke kommen her, skulde hun have været i Fattighuset."

Duerne kurrede over hende, Kalkunerne pluddrede rundt om og ænderne snaddrede.

"Ingen kjendte hende!" sagde de, "Slægt har hun ikke. Det er en Naadens Gjerning at hun er her .Hun har hverken Andefa'er eller Hønsemo'er, intet Afkom!"

Slægt havde hun dog; hun kjendte den ikke, Degnen ikke heller, i hvormeget Opskrevet han havde i Bordskuffen, men en af de gamle Krager vidste derom, fortalte derom. Den havde af sin Mo'er og Mormo'er hørt om Hønse-Grethes Mo'er og om hendes Mormo'er, hvem vi ogsaa kjende, fra hun som Barn red over Vindelbroen og saae stolt om sig, som hele Verden og alle dens Fuglereder vare hendes, vi saae hende paa Heden ved Klitterne og sidst paa "Borrehuset". Barnebarn, den Sidste af Slægten, var kommet hjem igjen hvor den gamle Gaard havde staaet, hvor de sorte vilde Fugle skreg, men hun sad mellem de tamme Fugle, kjendt af dem og kjendt med dem. Hønse-Grethe havde ikke Mere at ønske, hun var glad til at døe, gammel til at døe.

"Grav! grav!" skreg Kragerne.

Og Hønse-Grethe fik en god Grav, som Ingen kjende, uden den gamle Krage, dersom ikke ogsaa hun er død.

Og nu kjende vi Historien om den gamle Gaard, den gamle Slægt og hele Hønse-Grethes Familie. -

Om Andersen's eventyr skrev Georg Brandes bl.a.:

Eventyrets første Pligt er den at være poetisk; dets anden er den at være eventyrligt. Heri ligger for det Første, at Eventyrverdenens Orden maa være det hellig. Hvad der i Eventyrsproget er fastslaaet som Regel, det maa Eventyret respectere, hvor ligegyldigt det end forresten kan være overfor den virkelige Verdens Love og Regler. Det gaaer saaledes ikke an, at Eventyret, naar det handler om en ”Dryade”, adskiller hende fra sit Træ, lader hende gjøre symbolske Reiser til Paris, gaae paa Bal paa ”Mabile” o. s. v.; thi det er ikke mere umuligt for alle Jordens Konger at sætte det mindste Blad paa en Nælde, end det er for Eventyret at vriste en Dryade løs fra hendes Træ. Men i Eventyrformen ligger for det Andet, at Rammen ikke kan optage Noget, der for poetisk at komme til sin Ret udfordrede en dyb psychologisk Skildring, en alvorlig dramatisk eller romanagtig Udvikling. En Kvinde, som den Marie Gruppe, af hvis interessante Liv Andersen giver en Skizze i ”Hønse-Grethe fortæller”, er altfor meget Charakter, til at det skulde være en Eventyrdigter muligt at fremstille eller forklare hendes Væsen; forsøger han derpaa, fornemmer man et Misforhold mellem Gjenstanden og Formen. Man bør imidlertid mindre undre sig over disse enkelte Pletter end over at de ere saa yderst sjeldne. Jeg har ogsaa kun fremhævet dem, fordi det er interessant gjennem Grændsens Overskridelse at lære Grændsen at kjende, og fordi det syntes mig mærkeligt at opdage, hvorledes Eventyrets Vingehest, med al dens Frihed til at løbe og flyve den hele Cirkel rundt, dog har sit faste Tøir i Centrum.


Brandes' artikel kan findes i sin helhed på: http://www.hca2005.dk/Danish/Undervisning/De+gymnasiale+uddannelser/Tekster/Om+Andersen/ca30/id/3349

J.P. Jacobsen: »Fru Marie Grubbe« [Uddrag]


               

1) Uddrag af brev fra Jacobsen til Edv. Brandes om »Fru Marie Grubbe« (kan forstørres ved at klikke). Brevet er begyndt i København 28.2.1873 og afsluttes 14.3. Uddraget er dateret 7.3. og lyder:

Der har naturligvis været noget i Vejen kan du begribe af Opholdet! Tænk dig jeg staar op hver Dag Klokken 11 og gaar paa kgl. Bibliotek og læser gamle Dokumenter og Breve og Løgne og Billeder om Mord, Hor, Kapiteltakst, Skjørlevnet, Torvepriser, Havevæsen, Kjøbenhavns Belejring, Skilsmisse-Processer, Barnedaab, Godsregistre, Stamtavler og Ligprædikener. Alt det skal blive til en vidunderlig Roman der skal hedde:

»Fru Marie Grubbe«
Interieur fra det 17de Aaarhundrede.

Du ved, det er hende der staar om i Holbergs Epistler og i Hønsegrethe af Andersen og som først er gift med U.F. Gyldenløve og sidst med en Færgemand. Hinc illa, jeg véd ikke hvad Ophold hedder paa Latin.


Note: 'kan du begribe af Opholdet' = kan du forstå af springet fra 28.2. til 7.3.

2) J.P. Jacobsen fotograferet i Montreux i 1877.

3) Thisted Havn. Det markerede tilhørte gamle Jacobsen, J.P.'s far, købmand Chr. Jacobsen. Billedet er kopieret fra Thisted Bibliotek's hjemmeside. Thisted Museum har en mindestue for J.P. Jacobsen, og Svend Sørensen fra museet er formand for Jacobsen-selskabet.


John Price har i 1955 instrueret et radiospil på grundlag af Jacobsen's bog, se nærmere på: http://www.dr.dk/radiodrama/forestilling/Frumariegrubbe.htm. Spillet udsendtes søndag den 12.09.2004 kl. 14 på P2 og kunne høres på nettet fra 13.09.2004 til 6.10.2004.


Fredeligt og ensformigt gik Tiden for Burrehusfolkene, med dagligt Arbejde og daglig Vinding. Lidt efter lidt sled de sig frem til bedre og bedre Kaar, holdt Karle til at besørge Færgetjenesten, drev en Del Smaahandel og bygged op paa deres gamle Hus. De leved det gamle Aarhundrede ud og en halv Snes Aar ind i det ny, og Marie blev treds og hun blev fem og treds, og holdt sig rask og rørig, arbejdsfør og arbejdsmunter, som var hun paa den rette Side af de Halvtreds; men saa var det paa hendes otteogtredsindstyvende Fødselsdag i Foraaret syttenhundrede og elleve, at Søren, under meget mistænkelige Omstændigheder, ved et Vaadeskud kom til at dræbe en Skippermand fra Dragør, og som Følge deraf blev taget i Forvaring. Det var et haardt Stød for Marie, og den lange Uvished om hvad Straffen vilde blive, thi Dommen faldt først Aaret efter ved Midsommerstid, og hendes Frygt for, at den gamle Sag med Mordforsøget paa Ane Trinderup skulde komme op, ældede hende meget.

En Dag i Begyndelsen af denne Ventetid gik Marie ud for at tage mod Færgen, som just lagde til Land. Der var to Rejsende ombord, og den ene af disse, en Haandværkssvend, optog ganske hendes Opmærksomhed ved at nægte at vise sin Vandrebog, som han paastod at have viist Færgefolkene, da de tog ham ombord, hvad disse imidlertid benægtede. Da hun imidlertid truede Svenden med at han skulde betale hel Takst, naar han ikke ved sin Vandrebog beviste at han var rejsende Svend og som saadan kun pligtig at betale det Halve, faldt han tilføje. Først da dette var afgjort, lagde Marie Mærke til den anden Passager, en lille, spinkel Skikkelse, der bleg og frysende af den nys overstandne Søsyge stod stramtindhyllet i sin sortgrønne, grovtraadede Kappe og støttede sig mod Rælingen af en optrukken Baad. Han spurgte i en gnaven Tone, om han kunde faa Logi i Burrehuset, og Marie svarede, han kunde se paa Lejligheden. Hun viste ham saa et lille Kammer, der foruden Seng og Stol indeholdt en Tønde Brændevin med Tragt og Spildebakke, nogle store Dunke med Sirup og Eddike, og endelig et Bord med perlemalede Ben og Plade af firkantede Lertøjsfliser, hvor der i sortviolette Tegninger var fremstillet Scener af det gamle og det nye Testamente. Den Fremmede bemærkede straks, at der var tre af Fliserne, der alle fremstillede Jonas, som kastes i Land fra Hvalfiskens Gab, og da han lagde Haanden paa en af dem, gøs det i ham, og han sagde han vilde faa Snue, dersom han var saa uforsigtig at sidde og læse med Albuerne paa Bordet.

Paa Maries Forespørgsel forklarede han, at han var taget bort fra Hovedstaden for Pestens Skyld og vilde blive her paa Stedet til den var holdt op igjen, han spiste kun tre Gange om Dagen og kunde ikke taale Saltmad eller friskbagt Brød, forøvrigt var han Magister, for Tiden Alumnus paa Borchs Collegium og hed Holberg, Ludvig Holberg.

Magister Holberg var en meget stille Mand, med et overordenlig ungdommeligt Udseende, han saae ved første Øjekast kun ud til at være en atten, nitten Aar gammel, men lagde man Mærke til hans Mund og hans Hænder og Udtrykket i hans Stemme, kunde man nok skjønne, han maatte være ikke saa lidt ældre. Han holdt sig meget for sig selv, talte lidt og som det syntes ikke gjerne. Dog skyede han ingenlunde Selskab, naar han blot kunde have det saaledes, at man lod ham i Fred og ikke vilde drage ham ind i Samtalen, og det var ham aabenbart en Fornøjelse, naar Færgen bragte Rejsende hen eller hjem, eller naar Fiskerne kom i Land med deres Dræt, i Afstand at betragte deres Travlhed og lytte til deres Ordskifte. I det Hele taget holdt han meget af at se Folk arbejde, enten det saa var med at pløje eller stække eller sætte Baade ud, og var der En, der tog et Tag, som oversteg det almindelige Jevnmaal af menneskelige Kræfter, kunde han smile helt tilfreds derved og løfte paa Skuldrene i stille Velbehag. Da han havde været i Burrehuset en Maanedstid, begyndte han at nærme sig Marie Grubbe eller tillod hende at nærme sig ham, og de sad tidt i de lune Sommeraftener og talte med hinanden en Timestid eller to i Træk inde i Krostuen, hvor saa Døren stod aaben og gav Udsigt ud over det blanke Vand til det blaaligt dæmrende Møen.

En Aftenstund, da deres Bekjendtskab var blevet temmelig gammelt, havde Marie fortalt ham sin Historie og endt den med et Klagesuk over, at Søren var bleven taget fra hende.

»Jeg maa bekjende,« sagde Holberg, »at jeg er aldeles uformuendes til at begribe, hvorlunde I har kunnet præferere en gemen Staldkarl og Stoddere for en saa perfekt Cavalliere som hans Excellence Statholderen, der jo dog af alle berømmes som en Mester i Belevenhed og fine Manerer, ja som et Mønster paa hvad som besynderligen er gallant og aimabelt.«

»Endog han havde været deraf saa fuld som den Bog, der kaldes for alamodische Sittenschule, det vilde intet have vejet saa meget som en Fjer, eftersom jeg nu en Gang havde for ham en saadan degout og Afsky, at jeg knap kunde taale ham for mine Øjne, og I veed, hvor aldeles uovervindelig en saadan degout kan være, saa om En havde en Engels Dyd og Principier, saa vilde den naturlige Afsky dog bære Sejren derfra. Min arme nuværendes Mand derimod, til ham optændtes jeg af en saa hastig og uformodenlig Tilbøjelighed, at jeg kan intet andet end tilskrive det en naturlig Attraktion, som heller intet var at modstaa.«

»Saadan kalder jeg vel raisoneret! Vi har da kuns at pakke ned al Verdens Morale i en Kiste og skikke den til Hekkenfjeld og leve efter vore Hjærtens Lyster, thi der er jo ikke den Uterlighed til, En nævne vil, den jo kan klædes op som en naturligen og uovervindeligen Attraktion, og heller ikke den Dyd er til, iblandt alle de Dyder, der opregnes kan, at En jo lettelig siger sig den fra, thi der vil være den, som haver degout for Maadehold, den for Sandfærdighed og den for Ærbarhed, og saadan naturlig degout er aldeles uovervindelig, vil de sige, og den, som er beladt dermed, derfor ganske uskyldig. Men I er for vel oplyset, Morlille, til at I ikke skulde vide, at et saadant er kuns skammeligt Hjernespind og Daarekistesnak.«

Marie svarede ikke.

»Troer I da ikke paa en Gud, Morlille,« vedblev Magisteren, »og paa det evige Liv?«

»Gud have Lov og Tak, jo, jeg gjør, jeg tror paa Vorherre.«

»Men den evige Straf eller evige Løn, Morlille?«

»Jeg tror, hver Menneske lever sit eget Liv og dør sin egen Død, det tror jeg.«

»Det er jo ingen Tro, tror I paa Opstandelsen?«

»Hvordan skal jeg opstaa? som det unge, uskyldige Barn jeg var, jeg først kom ud mellem Folk og Ingenting vidste og Ingenting kjendte, eller som den Gang, jeg æret og misundt som Kongens Yndling var Hoffets Zirat, eller skal jeg opstaa som den gamle, fattige, haabløse Marie Færgemands, skal jeg? og skal jeg svare til, hvad de andre, Barnet og den livsranke Kvinde de synded', eller skal en af dem svare for mig? Kan I sige mig det, Hr. Magister?«

»Men I har jo dog kuns havt een Sjæl, Morlille!«

»Ja, har jeg?« spurgte Marie og sank hen i Tanker. »Lad mig tale med Jer ret oprigtigen,« fortsatte hun, »og svar mig som I tænker: tror I, at den, som sit ganske Liv igjennem har forsyndet sig haardeligen mod sin Gud og Skabere, men som i sin sidste Stund, naar han ligger og drages med Døden, bekjender sin Synd af et oprigtigt Hjærte og angrer og giver sig Gud i Vold uden Tvivl og uden Betænkning, tror I, den er Gud velbehageligere end En, som ogsaa har været ham haardt imod med Synd og Forargelse, men saa i mange Livsens Aar har stridt for at gjøre sin Pligt og baaret hver Byrde uden at knurre, men aldrig i Bøn eller aaben Anger har begrædt sit forrige Levnet, tror I, at hun, som har levet som hun har troet, var rettelig levet, men uden Haab om Belønning hisset og uden Bøn derom, tror I, Gud vil skyde hende fra sig og kaste hende bort, endog hun aldrig bad Gud et Bønnens Ord?«

»Derpaa tør intet Menneske svare,« sagde Magisteren og gik.

Kort efter rejste han.

Det næste Aar i Avgust faldt Dommen over Søren Færgemand, og lød paa tre Aars Arbejde i Jern paa Bremerholm.

Lang Tid var det at lide, længere Tid at vente, saa gik da ogsaa den.

Søren kom hjem, men Fangenskabet og den haarde Behandling havde nedbrudt hans Sundhed, og inden Marie havde plejet ham et Aar, bar de ham paa Kirkegaarden.

Endnu et langt, langt Aar maatte Marie drages med Livet. Saa blev hun pludseligt syg og døde. Hun var under sin hele Sygdom slet ikke ved sin Forstands Brug, og Præsten kunde derfor hverken bede med hende eller berette hende.

En sollys Sommerdag begrov de hende ved Sørens Side, og udover det blanke Sund og de korngyldne Marker, sang det fattige Ligfølge, træt af Varmen, uden Sorg og uden Tanke:

   

Vreden din afvend, Herre Gud, af Naade,
Riset det blodigt, som os over Maade,
Plaget saa redelig af en Vredes Brynde,
Fordi vi synde.

Thi om du efter vore Synder onde,
Straffed', som du med al Rette kunde,
Da maatte Alting gaa i Grund, og falde,
Ja, een og alle.