Den Tyske Besættelse 1940-1945


Oberst Axel Mygind: Erindringer fra BesættelsenUdgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk
Redaktionel indledning

1: Forord
2: Perioden 8. - 30. april 1940. Adjutant ved Jyske Division. Forbindelsesofficer
3: Amalienborgvagten. Vagtgående kaptajn
4: 1. maj 1940 - 29. august 1943. Kompagnichef ved rekrutterne på Jægersborg. Forbindelsesofficer med den tyske værnemagt i Helsingør og navnlig på Kronborg
5: 29. august - ca. 22. oktober 1943. Interneringen. Dansk lejrkaptajn på Jægersborg
6: Ca. 20. august 1943 - 25. maj 1945. Chef for Livjægernes modstandsbataillon
7: Kilder

Besættelse. Tilpasning. Modstand: Litteratur og links

Oplæsning af danske internetsider
Redaktionel indledning [Maj 2003. Version 1.3: 14.02.2006]

I foråret 2003 blussede diskussionen om forholdene under Besættelsen op igen. Anledningen var historikeren Steen Andersen's undersøgelse »Danmark i det tyske storrum«, der har undertitlen »Dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af Europa 1940-41«, se: http://bjoerna.dk/Besaettelsen/Tilpasning.htm.

Civilingeniør Per Mygind har givet mig et eksemplar af sin fars erindringer fra Besættelsestiden. Hans far var nu afdøde Axel Mygind (f. 2.11.1900 på Lolland), der i 1939 var blevet kaptajn i Hæren - og som senere avancerede til oberstløjtnant og oberst; han var i én periode chef for Hærens Officersskole, i en anden chef for Bornholms Værn.

Efter at have læst erindringerne er jeg nået til dén konklusion at de burde offentliggøres - og hvad var mere nærliggende end at gøre det på internettet? Så kan enhver der måtte være interesseret finde teksten, læse den og gøre sig sine overvejelser.

Det fremgår af erindringerne at Axel Mygind (og andre officerer) havde svært ved at acceptere dén forsvars- og udenrigspolitik, der blev ført frem til Besættelsen, men at de rettede sig loyalt efter den.

Tilsyneladende gav denne politik - og samarbejdspolitikken efter den 9. april - visse problemer med disciplinen. Axel Mygind fortæller om nogle episoder, hvor værnepligtige soldater forklarede deres »brokkerier« med at officererne ikke havde gjort hvad de burde den 9. april (og senere den 29. august 1943).

Fra 1943 og frem forberedte Axel Mygind og andre officerer sig til kamp mod Besættelsesmagten - og på at sikre ro og orden, når Besættelsen engang blev overstået.

Forholdet mellem Politikerne og Officerskorpset, Officerskorpsets stilling under Besættelsen, spørgsmålet om våbenfordelingen osv. er blevet diskuteret af mange forfattere, bl.a. af Palle Roslyng-Jensen i disputatsen »Værnenes politik - politikernes værn« (1980). Noget af denne litteratur vil vi tage op til diskussion på et senere tidspunkt.

Axel Mygind's tekst gengives så nøjagtigt som muligt. Dog er visse »slåfejl« rettet, og opsætningen er justeret en smule; tak til Cai Mygind som har hjulpet med korrekturen. (På et senere tidspunkt vil der blive udgivet en CD med denne udgave og med en fotokopi af Axel Mygind's maskinskrevne udgave; desuden vil der blive indlagt forskelligt supplerende materiale).

De forskellige illustrationer stammer fra Forsvaret (f.eks. en gammel udgave af »Lærebog for Hærens Menige«) og fra anden side.

HVi vil søge at fremskaffe forskelligt supplerende materiale om Besættelsestiden og offentliggøre det her eller på anden måde.

Forslag, informationer, materiale, spørgsmål, bemærkninger om evt. trykfejl og kommentarer vil være meget velkomne. Send gerne en e-mail til:


Bjørn Andersen


Oktober 2004: Tak til Niels Koefoed (søn af Sven Koefoed), der har sendt nogle nyttige personoplysninger. Februar 2006: Påny tak til Niels K., nu for Sven Koefoed's erindringer.

Januar 2005: Tak til Preben T. Clausen, der har korrigeret en personoplysning i afsnit 3 om Amalienborgvagten.


Næste side
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm