Carl Mygind (f. 1900)

Internetudgiver: Bjørn Andersen

Kontakt: mygind@bjoerna.dkCarl Mygind, på besøg i Thy, sommeren 1980.
Klik på billedet, hvis du vil se det i større format.

Carl Peter Marius Mygind blev født i Marstal 4/5 1900. Han tog præliminæreksamen fra Frederikshavns private realskole april 1915 - på skolens sidste hold. Han kom i handelslære samme år hos købmand Th. Johannsen - det var dengang lærlinge skulle fløjte, når de vejede rosiner af i poser. Han var på handelsskole i Århus 1921-22. Blev bogholder og disponent, siden også repræsentant i kolonialengrosfirmaet J.W. Palludans Efterfølger i Varde til 1929. Derefter var han 1½ år i USA - som man kan læse om i 'Erindringer'. Han blev ansat ved Valutacentralen i København 1934 og var derefter - til oktober 1944 - repræsentant for engrosfirmaet Brødrene Justesen, København.

Han begyndte at læse ved siden af og blev 1937 klassisk sproglig student fra Akademisk Kursus. 7 år efter blev han cand.theol. Han blev ordineret som præst i Ribe Domkirke af biskop Scharling 18/10 samme år. Han var konstitueret sognepræst i Husby - Sdr. Nissum 18/10 1944 til 1/11 1945 (sognepræst C. Aastrup var flygtet til Sverige efter mordet på Kaj Munk). Dernæst var han konstitueret i Skrydstrup fra 16/11 1945 til 1/6 1947, men 2/6 tiltrådte han som fast sognepræst på Omø, hvor han virkede til sin pension i 1970. I flere år var han samtidig præst på naboøen, Agersø.

Beboerne på Omø er gået på nettet - se: http://www.omoe-net.dk/ - og her finder man et billede af Carl M. sammen med to andre Omø-boere, bageren og skolelæreren; de står uden for Brugsen - der i dag hedder »Kwik Spar«: http://www.omoe-net.dk/Kwik.html eller: http://www.omoe-net.dk/Brugsen%20grafik/Brugsen.jpg. Billedet er fra omkring 1955.

Carl Mygind var gift 2 gange; først med Caja Julie Laustsen (f. 22/4 1903, d. 1/6 1985) fra 1924 til 1952, hvor ægteskabet blev opløst. Senere samme år blev han gift med Gerda Marie Mygind (f. 19/4 1917). Carl Mygind døde 24/5 1993 og blev bisat fra 'Marmorkirken'.

Efter »En Ishøy-slægt« (s. 120-121) m.v.
Ved skrivebordet på Amagerfælledvej, sommeren 1988.
Th et nysgerrigt oldebarn, Andreas.
Klik på billedet, hvis du vil se det i større format.

»Da jeg var ca. 2½ Aar, blev min Fader, som i flere Aar havde sejlet som Skibsfører med Barkentinen »Skjold« af Marstal, mest paa Strækningen Rusland - England - Trinidad til Boston og ad Storcirklen tilbage til Europa, af Navigationsdirektøren i København, Kommandør Bildsøe, opfordret til at søge Stillingen som Navigationslærer ved og Leder af den nyoprettede Fiskeskipperskole i Frederikshavn. Min Fader var ung endnu, kun 33 Aar, men Tilbudet fristede. Mor sad med fire smaa Børn i deres Hus i Ny Møllergade i Marstal. Hun havde ganske vist sin Mor [Caroline Ishøy, f. Lund] og en Tjenestepige til at hjælpe sig, men det er ikke let, naar ens Mand er ude paa de store Verdenshave. Saa Far slog til, ogsaa fordi han kunde supplere den beskedne Forstanderløn med privat Indtægt ved Kompaskorrigering for Fiskerne i hele Vendsyssel. Fiskeskipperne gik nu meget længere til Havs og maatte derfor have Kompasser, de kunde stole paa.

En lang og besværlig Rejse forestod, men alt gik vel, og hele Familien samledes i Hjørnelejligheden Vestergade 25 i den nordlige Del af Frederikshavn. Her i dette lille Hus af mørkerøde Mursten og med Kviste baade mod Vestergade og mod Haven fik vi nu vort nye Hjem. Huset var af den Type, som ved Aarhundredskiftet blev karakteristisk for mange mindre Provinsbyer«.

Uddrag fra Carl Mygind's erindringer.

Manuskriptside fra erindringerne. Klik på siden, hvis du vil se den
i større format (du skal muligvis også klikke på Microsoft's
ekspansionsikon i nederste højre hjørne af manuskriptsiden)


Denne internetside vil blive udbygget ved en senere lejlighed.Du må citere hvis du angiver flg. adresse: bjoerna.dk/mygind/oversigt.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm ... Hovedside: bjoerna.dk