bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Tordenskjold og Abraham Lehn

Af G. L. Wad


Fra: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT OTTENDE RÆKKE 4. BIND (46DE AARGANG) UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS I KOMMISSION HOS J. H. SCHULTZ A/S, KJØBENHAVN, OG EINAR DANCKE, OSLO 1925


Version 1.0 - 04.04.2007

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hérBillede

Efter Salmonsens Konversationsleksikon, 2' UdgaveBlandt den 1745 som Landsdommer i Sjælland afdøde Justitsraad Peter Benzon Mylius' Sager i Landsarchivet i Odense findes en Del Papirer og en Journal vedrørende den Udenlandsrejse, som Mylius 1720 og følgende Aar foretog som Mentor for den rige Yngling Abraham Lehn, der af ham 1717 var dimitteret til Universitetet. Journalens første Sider ere bortkomne, men af Schades Afhandling om Lehn i Historisk Tidsskrift II ses, at de Rejsende, Lehn, Mylius og en Tjener ere afgaaede fra Kjøbenhavn 24. Juli; det kongelige Rejsepas af 15. April ligger mellem Mylius' Papirer. Journalen begynder i Korsør, hvorfra de den 6. August gik over Bæltet til Fyen; den 19. s. M. om Aftenen ankom de til Hamborg, hvor de logerede »udi de 3 Fasaner auf dem Mühlenbrücke«. Strax næste Morgen indfandt sig en Mand, som Mylius kalder Krone, men hvis rette Navn var Kroon, Indehaver eller Medindehaver af Handelshuset Poppe &, Kroon; han kom for at gratulere de Rejsende til Ankomsten, efter at Mylius Aftenen forud havde afleveret hos ham et Brev fra Lehns Formynder, Commerceraad Abraham Kløcker. Med Kroon, hos hvem Lehn forsynedes med Penge, havde de Rejsende jævnlig Omgang under Opholdet i Hamborg, som de efter godt fem Ugers Forløb forlode den 25. September, altsaa samme Dag som Tordenskjold fra Kjøbenhavn tiltraadte sin Rejse, paa hvilken han ved Midten af October naaede Hamborg, hvorfra han drog til Hannover for der at finde sin Død 12. November (se E. Schøllers Afhandling i Personalhist. Tidsskr. 6. R. V, 158 ff.). Lehn og Mylius tilbragte ogsaa nogle Dage i Hannover {1}, fra den 26. til 29. September, da de fortsatte Rejsen over de interessanteste Stæder i Brunsvig og Sachsen til Berlin, hvor de ankom den 16. November. Tordenskjolds og Lehns Veje have saaledes ikke paa noget Punct krydsedes paa Rejsen.

Om Lehns Sammentræf i Hamborg med Tordenskjolds Banemand, Oberst Stael von Holstein [Staël von Holstein], har Mylius i sin Dagbog følgende Notits:
23. September vare Mr. Lehn med Kelp og Krone utroque hos Seigr. Gumbrecht at see hans Skilderier; om Middagen spiisede vi til Hr. Krones tillige med Licentiat Langenbek, en Ertzspillere og Bedrager, dog os uviidende, og mens ieg gik hiem at betale vor Logemente og at indpakke, kiørte Mr. Lehn, Kelp og Langenbek til Oberst Stahl von Holstein for at besee en Slange med 7 Hoveder, mens dend var der ikke; jeg blev til Krones om Aftenen, og kom Mr. Lehn efter giordt Tour med Kelp et Krone juniore Mern Kl. XI.

Paa denne Tour maa det være, at Lehn er bleven trukken op i Spil af Staël; da Efterretningen om Søheltens Død naaede de Rejsende i Berlin, gjorde den naturligvis et stærkt Indtryk paa dem, saa meget mere som hans Drabsmand var den samme Person, Lehn havde tabt Penge til.

Mylius fortæller i sin Dagbog følgende:
18. November. Vare vi hos Mr. Günther Marchand, som vi havde Brev til fra Hr. Schmid i Leipzig. Om Eftermiddagen var hand hos os og berettede at have bestilled hos Castellanen paa Slotted, at vi kunde Morgenen derpaa faae det at see; imidlertiid havde vi faaed dend bedrøvelige Tidende, at Mr. Tordenskiold var af Oberste Stahl udi Duell ved Hannover ihielstukked.

25. November. Toege vi Afskeed med Hr. Günther, vi vare recommanderede til, som fortalte os, at Prince George af Hessen, Oberste i preussisk Tienneste, hans Major havde sagd ham, at Tordenskiold havde kaldet S. for en filoux, og S. derpaa vildet strax have været i Fær med T., mens blev hindred af Cavallererne; siden da T. vilde gaae bort, løb S. bag efter og slog T. over Nakken med sin Stok og sagde Du Schurk, hvorover T. attaqvered S. strax med Kaarden, mens som S. kunde for vist ey faae sin ud, smeed T. sin bort og slog S. i Gulffet, da S. fik dygtig Hug; derpaa bleve de skildte ad; siden skulde denne Major have fordred T., men som Prince George fik det at viide, toeg hand sin Major strax paa Vognen med sig og rejsde bort.

Den 26. November forlod Lehn og hans Ledsager Berlin for at rejse til Dresden, hvor Ankomsten var den 28. Næste Dag skriver Mylius i Journalen:
Siden kom Moritz George Weidemann og fortalte os, at han med Leipziger {2} og Oberste Mejer havde været hos Hr. Seyffertz, Trabanten Hauptmand paa Slottet, om Aftenen og der fornummed af Thor Zedlen, at vi vare komne, da Leipziger havde sagt, det er just Lehn, som har haft dend Spillemalheur i Hamburg; hand er et Menniske, ieg vel kiender, har altiid ført sig i Compagnie honett og doux op og er intet mindre end en Spillere, saa det var malhonet, at S. vilde vinde ham Penge af, sagde Seyffertz.

Om Lehns Pengesager, om hans Tab til Staël og om dennes Sammenstød med Tordenskjold drejer sig følgende Brev, som Mylius i Dresden modtog fra Poppe & Kroon i Hamborg:
Monsieur.

Es sind unß dehro beyde geehrte vom 16ten und 19 Novb. beyde wohl geworden, worauf in dienstl. antwohrt erwiedern, daß mit des HErren Lehns erklärung sehr Contant, und gerne nach Zahlung der vorgeschossenen Gelder biß künfftigen 11 Iuny 1721 warten wollen, wan solches alsdan nur gewiß, und der HErr Lehn vor Ostern nicht viel über 1000 Rth. aufnibt [sic], es ist niemahls unsere Intention gewesen dem HErren Lehn zu quitiren ohder auf der Reyse mangel an Gelde leiden zu lassen, au contrer wir haben deswegen bey Zeiten unsern gebrech geschrieben, damit im stände dem Herren Lehn allezeit zu dienen, ja wan unß künfftigen Iuny 1721 die alsdan vorgeschossene Gelder bezahlet werden, so wollen alsdan aufs neue biß den 11. Decemb. 3, 4 ja wohl 5000 Rth. vorschissen, und solches kann man allezeit von halbe Jahr zu halbe Jahr Continuiren, Waß den Creditt anbelanget, so ist davon gar nicht zu sprechen, dan es eben keine Freundtschafft einen HErren wie dem HErren Lehn zu fidiren, von dehm alle Weldt weiß wie Reich Er ist, und wie gerne Er bezahlet, darum wollen davon weiter nichtes gedencken, und werden es hinführo vor eine Injure halten, wan der HErr Lehn weiter davon das geringste erwehnet ohder unß solcherwegen Supsoniret, Sonsten sehen gerne, daß E. HoehEdl. die, adressen von dem HE. Schmidt, nur pro forma genommen, und sonsten keine Gelder als von unsere Correspondenten aufnehmen wollen, welches auch am besten.

Die Tonne gem [specialtegn] H:C:N. ist bereith an HE. Jacob Trap gesand worden, und nun sollen auch den Koffer und die 2 Reise Küssen, so bey den Gärtner Henrich Böckman sind, nach folgen, ungleichen an den HE. Mynter den Kasten mit Bücher, so bey unß stehen geblieben. Die Sache warum der HE. Adm. Torenschild sich mit dem HE. Obr. Stahl geschlagen, wird mannigfaltig erzehlet, in zwischen vor die meiste Wahrheit gehalten, daß sie beyde bey dem HE. Ober Schenck Goritz {3} gespeiset, und der HE. Vice Admiral soll gesaget haben, daß sie in Hamburg eine gantz neue manier hätten, die Leute zum spiel zu bringen, daß man Ihnen nemlich weiß machte, eine Sieben Köpfigte Schlange zu zeigen, und davon were der Obriste Stahl der Vornehmeste Interessent, wie Sie dan noch gantz neulich einen Jungen Menschen von seiner Freundschafft auff solche ahr zu sich gebracht und braf waß abgewonnen hätten, worauf Er mit dem HE Obr. in wohrtstreit geraten, wegen die viele Leute aber nicht an ein ander kommen können, biß der HE. Vice Admir. weck gegangen, da Ihme der HE. Ob. Stahl gefolget und rückwerts mit den Stock übern Kopff geschlagen, worauf der Amir. den degen gezogen, wie der HE. Obr. seinen aber nicht aus kriegen können, weilen Er von dem Regen auf der Reyse verrustert, hat der HE. V. Adm. seinen auch weck geworffen und dem HE. Obr. Stahl auf der Erden geworflen und übel zu gerichtet, da sie dan separiret worden, und des andern Tages eine Meile von Hannover auf der Hildesheimschen Grentzen sich geschlagen, und der HE. Vic. Adm. von dem HE. Obriste Stahl gleich im Ehrsten Stoß erstochen. Der HE. Obr. Stahl hat sich darauf gleich hieher retiriret. A propo man will unß absolut weiß machen, daß der HErr Lehn in seiner Relation nach Copenh. selber soll gestanden haben, daß es 27000 Rth. so er verlohren, welches aber unmöglich glauben können, uns übrigens dienstl. empfehlende verharren

MHGEHErr {4} W2 {5} Dienere

Poppe & Kroon.

Hamb. d. 22. Novb. 1720.

Wann Sie dieses gelesen, so bitten es zu zerreissen, weilen nicht gerne haben möchten, daß diß andere{6} könte lesen.

Brevet er af Mylius paategnet: »det er usandfærdig, at Lehn havde tabt 27 000 rdr., hvilket ieg har svared dem«.

Om den virkelige Størrelse af Lehns Tab giver han selv Besked i et til en unævnt Adressat stilet Brev, hvis Concept ligger mellem Papirerne fra hans og Mylius' Rejse. Brevet, der skildrer, hvorledes han af den i Mylius' Optegnelse af 23. September nævnte Gavtyv Langenbek blev forført til Spil, er saalydende:
denn garfüglich schliesse, selbiger werde nicht sonderlich zu meiner avantage seyn, und wie wil ich anders urtheilen? Der an mich abgelassene Brief zeiget ja gar ausdrücklich, es wolle der H. E. Lic. Langenbeck Ihnen persvadiren, ich sey selber Schuld am Spiel gewesen, Sie lesen aber mein examen über jeden punct, und sehen alsdann ob nicht dHE. Langenbeck sich vorgesetzet mich in Spiel zu bringen; denn ich setze den fal ich wäre hitzig gewesen, hätte nicht die bienseance erfodert, daß er mich zum wenigsten gewarnet, bey wem ich wäre, und mir dero Nahmen vorhero sagen sollen, da ich im gegentheil solches von ihme nicht habe erfahren können, auch nicht ehe als den ändern Tag zu wissen bekommen; daß er mir angestossen ist mir unbewust, obschon dieses die schlechte Anführung gar elend bemänteln soll, zum wenigsten habe ich mich honetter gegen seinen Vetter aufgeführt, welchem ich in Kopenhagen, damit ihm kein tort wiederfahren mögte, 80 rd. vorgestrecket auch hernach geschenckt. Daß ich von der Schlangen schon vorhero gehöret, leugne gar nicht; daß ich aber dHE. Lic. gebethen mich da hin zu führen ja noch selbigen Abende, und zwar aus der raison weil ich des ändern Tages reisen wolte, ist eine manifeste Unwahrheit; denn es können der HE. Rath. Kelp, dHE. Krone senior & junior, mit mir bezeugen, daß dHE. Lic. in der Stuben und zwar noch an der Tafel, da ich meinen Diener holen ließ um Mons. Mylius, der Sich zur ander Tägigen Abreise zu præpariren nach hause verfüget, wissen zu lassen, ich hätte mich auf dHE. Lic. und der ändern persvasions überreden lassen noch einige Tage in Hamburg zu verweilen, viel mehr hat Er mir auf der opera, wie HE. Kelp und Krone junior sich von mir gewendet, ungefragt angestossen, sagende: Last uns gehen, denn es müssen keine andre mit seyn, sonst wird der Mann Sie (das Thier) uns nicht zeigen. Alß ich nun dahin gekommen, ist dHE. Lic. der erste gewesen, so die Carten auf den Tisch gebracht, und wie ich bäte nach der opera wieder zu fahren, um mit den ändern zugleich nach Hause uns zu verfügen, hat er 3 a 4 mahl gesagt: Ich wil mein Geld vor die opera (wo Er vor mir bezahlt) wider haben. Endlich ist es wohl wahr, daB er gesagt es ginge zu weit, aber da ich nur 4 a 6 Carten in der Hand hatte, da ich auch allererst ziemlich alterirt die Ducaten gesehen, doch um contenance zu halten fortfahren muste, und hernacher nach volbragtem Spiel in Wagen repetirt, da er fast durch die gantze Stadt, ich weis nicht warum, mit mir herumgefahren ohne mich ein mahl nach Hause zu führen. Die Garte darauf er geschrieben habe noch originaliter und ist Spaden zwei, die Summa aber nur 624 Duc., welches wiederum eine Anzeige des Verfahrens mit einer frembden Person, da die Summa sich nunmehro nach dem jetzigen Bericht dHE. Langenbecks auf 300 Duc. mehr betragen soll. Zuletzt hat er ein gut Gewissen gehabt, warum hat er sich nicht eher zu justificiren gesucht? aber jetzo da sich höhere Personen in die affaire zu meliren scheinen, wird etwa das Gewissen nun rege? und auf Ausfluchte bedacht? Ich kan demnach nicht umhin alle Schuld eintzig und alleine dHE. Langenbeck zu zuschreiben, werde auch copei sowohl von ihrem als diesem meinem Brief dHE. Klöcker zustellen, damit Er sich nicht durch Ihren auf HE. Langenbecks falschen Bericht etwann gegründeten Brief überreden lasse anders zu gedencken, alß ich das vorige mahl geschrieben, auch daß dHE. Langenbeck vernehme ich lasse mich auf keine Art noch Weise weder durch dräuen noch andre mojens abhalten die Wahrheit fein, reine und derbe heraus zu sagen, Er mag nach ihrem Bericht so viel Gelt anwenden wollen alß er will, sintemahl ich nichts schreibe als was in der that würcklich ist, so wahr mir Gott helffen und meiner armen Seele gnädig seyn soll, und was ich bey vertust meiner Seeligkeit am jüngsten Tage zu verantworten gedäncke, dieses glaube ich ist hoch genug betheuret. Bitte demnach dHE. Langenbek anzurathen mich hinführe in frieden zu lassen, wodurch viel reden am fügligsten aufhören kan, als denn ich dieses blos allein aus respect gegen Sie nicht publiciren werde, woferne ich aber durch mehrere Schreiben in der verdrieslichen affaire oder nachrede von HE. Langenbeck soll beunruhiget werden, kan mirs niemand verüblen, daß ich nicht allem dieses so zur Rettung seiner honeur in denen vorigen relationibus unterlassen, männiglichen kund thue, sondern auch hohen Herrn diese Sache zur revange vortrage, und Er alßdenn mögte genöthiget werden in einen Sauren Apfel zu beissen. Übrigens thut mir leid, daß an Sie von einem so nahen Anverwanten dergleichen verdrießliche Sachen zu schreiben durch dHE. Langenbeck selber genöthiget bin und will Dero und aller raisonablen Leuten jugement anheim gestelt haben was von Ihm zu urtheilen, und mir dero beständige Freundschafft ausgebeten haben, der ich mich eine honeur mache zu seyn.

Monsieur mon tres eher & tres honnore Amy votre tres humble & tres obéisant Serviteur

Abraham Lehn mppria.

Prag d. 14. Dec. 1720.
1) Mylius omtaler, at de her traf Mr. Abroe fra Kjøbenhavn, der opholdt sig i Staden for at informeres af Mr. Denner, Portrait-Skildrer. Denne Abroe er formentlig den i Weilbachs Kunstnerlexikcn nævnte Johan Christian Abroe.


2) Denne Mand kaldes af Mylius Kammerherre og Præsident; vistnok den samme, der var sachsisk-polsk Envoyé i Danmark 1717.


3) Baron Frederik Wilhelm Görtz, hannoveransk Statsminister.


4) mein hochgeehrter Herr


5) Utydeligt.


6) Et Stykke af Papiret afrevet.


Henvisninger

Andersen 2004: Dan H. Andersen: »Mandsmod og kongegunst - en biografi om Peter Wessel Tordenskiold«, Aschehoug 2004, især s. 306 ff.

Andersen 2007: Bjørn Andersen: »Holberg's Bidermann-eksemplar? På rejse fra Utopia over Enø til Fiolstræde«, 1.4.2007: http://bjoerna.dk/Holberg/Holbergs-Bidermann-eksemplar.htm