bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Holberg-teater i Kalundborg

Version 1.5 - 30.08.2005

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Skuespilleren Niels Andersen og dramaturgen Niels Damkjær har søsat en idé om at omdanne det gamle rådhus i Kalundborg til teater.
Skuespillerne Henrik Koefoed og Kirsten Olesen. Niels Andersen som »Jeppe«. 17.9.2004.


I dag er det Folkeregisteret og Økologikontoret der bruger huset, derefter kommer et par år hvor det skal huse et Arbejdsmarkedscenter, men så skal der være teater, hvis det står til initiativtagerne.


       

Borgmester Tommy Dinesen bød velkommen til huset sammen med kulturudvalgsformand Marianne Madsen.


»Det gamle rådhus er et sundt og godt hus. Det har præcis dén størrelse, dén kvalitet og den beliggenhed, der gør det egnet til at være teater. Murene er solide. Der er højt til loftet. Der er gode installationer«, sagde Niels Andersen.

»Huset kan - efter en ombygning - opfylde de krav som de rullende teatre har, for nok skal huset vies til Holberg, men der skal også vises mange andre ting«.
Niels Andersen fortæller om husets muligheder.


Idéen er der og projektet er ved at blive beskrevet. Kun mangler pengene.

Niels Andersen håber at nogle af de store fonde vil bidrage til ombygningen og til at finansiere etableringen; driften skal dækkes af billetindtægter og ved støtte fra egnsteaterordningen.

Efter at have gået rundt i det gamle rådhus med alle de fremmødte, tog »Jeppe« med de kommende bestyrelsesmedlemmer til »Falkereden« på Østrupvej, hvor man spiste klipfisk a la Bergen - og begyndte planlægningsarbejdet.

Den foreløbige bestyrelse har medlemmer fra Kalundborg, formanden er Anne Juul Jensen fra FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) og næstformanden er Søren Schultz, der er skibsmægler og - meget apropos Holberg - norsk konsul; desuden er der indtrådt to kunstnere, skuespillerne Henrik Koefoed og Kirsten Olesen, som sammen med Niels Andersen og Niels Damkjær skal arbejde med teatrets repertoire.

Det nye teater vil tage ved lære af erfaringerne fra andre teatre, Shakespeare-teatret i Stratford-on-Avon ikke mindst. Bestyrelsen skal derfor ikke være selvsupplerende eller bestå af alt for nære venner. »Den skal have et demokratisk overskud«, sagde Niels Andersen. »Der skal ikke være nogen nepotisme«.
Rådhuset (længst væk) set fra »Højbyen«, den gamle bykerne ved den femtårnede kirke.


»Hvornår kommer teatret i gang?«, spurgtes der nysgerrigt. »I rådhuset i 2007, håber vi«, sagde Niels Andersen, »men vi vil begynde så småt inden da, hvis det lykkes at skaffe pengene«.
»Drømmer jeg, eller er jeg vågen?«

Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune torsdag den 11. november 2004

Drøftelse af ansøgning fra Holberg Teatret om tilskud til etablering af et egnsteater:


9. Etablering af Holberg teatret som egnsteater i Kalundborg

2004001846 / 20.01.02 P27

Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Holberg Teatret søger 29. september 2004 om tilskud til etablering af et egnsteater

Indstilling: Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger sagen til drøftelse

Formål/lovhjemmel (herunder relation til overordnede politiske mål): Teaterloven kapitel 7, § 15-16 Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre

Forhistorie og baggrund: Bestyrelsen for Holberg Teatret søger om tilskud til etablering af egnsteater i Kalundborg. Der er udarbejdet vedtægter, budgetforslag og handleplan for teatret. Senest 1. april 2005 skal der foreligge en finansiel aftale med de involverede kommuner og amtet, for at statens 50% refusion kan indgå i finansloven for 2006. Aftalen skal gælde for minimum 3 år. Dermed vil teatret kunne starte pr. 1. januar 2006.

Stillingtagen til ansøgningen vil også involvere Vestsjællands Amt og de kommuner, der forventes at udgøre Kalundborg Kommune pr. 1. januar 2007.

Beslutningsgrundlag: Holberg Teatrets ansøgning af 29. september 2004.

Administrative konsekvenser: Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser: Det årlige kommunale og amtskommunale refusionsberettigede driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der angives på de årlige finanslove. I 2004 var minimumsbeløbet på 2.247.536 kr. Ved oprettelse af egnsteatre kan reglen fraviges, således at minimum i aftalens første år fastsættes til 50 % og i aftalen andet år til 75 % af det beløb, der angives på de årlige finanslove.

Det betyder, at det kommunale/amtskommunale tilskud som minimum skal være følgende:

2006 561.884 kr.
2007 842.826 kr.
2008 1.123.768 kr.


De efterfølgende år er minimumstilskuddet 1.123.768 kr. Beløbet tager udgangspunkt i 2004 og kan derfor ændres i forbindelse med vedtagelse af finansloven.

Det konkrete tilskudsbehov fra Kalundborg Kommune vil bero på en forhandling med Vestsjællands Amt om fordelingen af minimumstilskuddet/beløbet.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 11. november 2004 Punkt 9: Sagen fremsendes til behandling i den politiske styregruppe.Der var stiftende møde i støtteforeningen Holberg Teatrets Venner tirsdag 25. januar 2005 kl. 19.30. Mødet foregik i lokale 3 i Kalundborg-Hallerne

Niels Andersen har efter mødet udsendt flg.:

Til stede var 34 medlemmer - hvoraf 5 meldte sig ind på selve mødet - ud af 100 medlemmer. Som fordeler sig med ca. 60 fra Kalundborgegnen og ca. 40 fra stot set hele landet i øvrigt. Foreningens formue ved stiftelsen er 11.685 kr, som kommer fra personlige kontingenter, firmakontingenter og gaver. Vedtægtsforslaget fra Holberg Teatrets bestyrelse blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelse på 5 medlemmer:

Bestyrelsesformand blev medlem af Holberg Teatrets bestyrelse og tidligere teaterforeningsformand for Kalundborg Teaterforening, Hans Jørgen Guglielmetti.

Sekretær for Holberg Teatrets bestyrelse, Lone Falk Jensen, blev ligeledes valgt

Derudover valgtes Niels Riis Christensen, Gorm Nielsen og Birgitte Thorndal.

På mødet redegjorde teatrets bestyrelse og teaterleder Niels Andersen for teatrets kunstneriske målsætning bl.a. med den vision, at Holberg Teatret i Kalundborg kunne blive for Danmark og Norden, hvad Stratford upon Avon i England er for Shakespeare og den engelsktalende verden.

Han redegjorde endvidere for principperne i Teaterloven vedr. oprettelse og definition af et egnsteater, og gjorde det klart, at Kalundborg kan komme igang pr. 1. jan. 2006 ved en investering på 300.000 kr, som formentlig vil kunne matches af Vestsjællands Amt krone-til-krone. Som ovenikøbet pga kommunalreformen vil sikre den nye storkommune samme beløb årligt fra Staten frem til og med 2010. Så storkommunen i 2007 "kun" skal investere 600.000 kr og 900.000 kr i 2008 for at få et profesionelt egnsteater med en samlet støtte på 2,4 mill fra og med 2008.

Der blev endvidere fremlagde tegninger til en ombygning af Det gamle, gule Rådhus på Torvet. Som viser, at Kalundborg ikke blot kan få en scene for Holberg med 300 pladser, men også en scene med de nødvendige mål, scenekrav og skuespillerfacititeter for det turnerende teaters gæstespil.

Hvor ved byens borgere kan få de samme tilbud fra Det kgl. Teater, Det Danske Teater, Privatteatret, Svalegangen og øvrige aktører på området, som alle andre byer i Danmark.

Kalundborg Folkeblad havde et fyldigt referat af mødet i avisen af 26. jan.

Ringkøbing viser vejen:

På sit møde d. 19.. jan. 2005 har Ringkøbing, en by på knap 18.000 indbyggere, helt analogt til disse planer, besluttet at gøre "Teatret OM" - en slags aflægger af Odinteatret - til egnsteater pr. 1. jan. 2006.

Det var de matchende 300.000 kr fra Ringkøbing Amt som udløste det afgørende gennembrud.

En optimistisk historie i disse tider...


»Historien« fortsættes på: Krabasken i Kalundborg