bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Epistel 539

Ludvig Holberg: Udsigterne for den danske Skueplads [trykt 1754]


Version 1.0 - 17.03.2007

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hérEpistola 539.

Til * *

Min Herre forundrer sig over at vor Danske Skue-Plads har saa længe kundet holde Stand, Hans Spaadom har været at naar de beste Stykker vare spillede, det snart vilde faae Ende. Jeg har selv været af samme Tanker; thi jeg dømt om tilkommende Tid af den forbigangne; da det gamle Theatrum formedelst Mangel paa gode Stykker maatte ophøre. Men saasom nu omstunder Tilskuernes Smag er saadan, at der spørges ikke meere om et Skue-Spil er vel eller ilde udarbeidet, men om det endes med Sang og Dantz, og derfore alle Stykker ere lige gode, saa er jeg nu af andre Tanker; thi man har i saa Maade Stykker nok at gaae Val udi. Thi enhver Skribent kand nu agere Comoedie Skriver og ingen frygter at see sit Arbeide spildt, i hvor mavert, elendigt og ilde sammenhængende det end er naar han tager den Præcaution at det endes med Sang og Dantz, hvilket man og seer at vor Alders Autores nøye i agttage. Man seer heraf, at en forderved Smag ogsaa har sin Nytte i Verden, og at det, som jeg derom skiemteviis har skrevet udi mine Moralske Tanker er ikke gandske ugrundet. Jeg forbliver &c.