Den Tyske Besættelse 1940-1945


Oberst Axel Mygind: Erindringer fra BesættelsenUdgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk
Redaktionel indledning

1: Forord
2: Perioden 8. - 30. april 1940. Adjutant ved Jyske Division. Forbindelsesofficer
3: Amalienborgvagten. Vagtgående kaptajn
4: 1. maj 1940 - 29. august 1943. Kompagnichef ved rekrutterne på Jægersborg. Forbindelsesofficer med den tyske værnemagt i Helsingør og navnlig på Kronborg
5: 29. august - ca. 22. oktober 1943. Interneringen. Dansk lejrkaptajn på Jægersborg
6: Ca. 20. august 1943 - 25. maj 1945. Chef for Livjægernes modstandsbataillon
7: Kilder

Besættelse. Tilpasning. Modstand: Litteratur og links

Oplæsning af danske internetsider
Afsnit 4


1/5 1940 - 29/8 1943, Kompagnichef ved Livgarden.


I ovennævnte periode var der således hele tiden uddannet mandskab ved Livgarden og rekrutter (inddelt i 2 kompagnier) under uddannelse.

De kaptajner, som ikke havde rekrutter, gik på vagt på Amalienborg ca. [hver] 3-4. dag, de sidste hørte jeg til efter min ankomst fra Jylland den 1. maj 1940 - det første halve år.

Udover dette arbejde (et vagtdøgn på Amalienborg strakte sig jo nok, når alt var iberegnet - til- og framarch m.m. - over 26-27 timer), blev jeg beordret som forbindelsesofficer med den tyske værnemagt i Helsingør, navnlig med den opgave at forhindre, at tyskerne stillede deres luftværnsbatterier alt for tæt op ad Kronborg slot, så dette blev ramt, hvis de allieredes flyveeskadriller skulle finde på at ville tilintetgøre disse batterier.

Batterierne stod for tæt på slottet, men det var ganske umuligt at få dem fjernet 1 cm fra dette. Efter min mening var det også ligegyldigt. Batterierne var af en model, som ikke kunne nå at ramme de forbipasserende eskadriller i den højde, de fløj. Desuden fløj de som regel over Sverige (på vej bl.a. mod Peenemünde).

Det svenske luftværnsartilleri skød efter dem, men altid uden at ramme - sikkert med forsæt 1.

Udover at golfklubben, som havde en golfbane på løjtnants- og kornetskolens eksercerplads, altid havde et eller andet at beklage sig over, fordi tyskerne - efter deres påstand - under deres øvelser ødelagde denne golfbane, forløb mit job i Helsingør uden gnidninger af større format.

Indtil Krigsministeriet (Generalkommandoen) - i løbet af foråret 1943 - beordrede mig til at formå tyskerne til at erstatte skolens badebro, som befandt sig inden for slottets område, på hvis volde luftværnsbatterierne var anbragt.

Batteriernes mandskab havde nemlig anvendt denne badebro, som var af træ, til at fyre op med i deres barakker.

Da jeg forelagde dette krav for »Standortälteste« (den tyske kommandant i Helsingør og på Kronborg, en tidligere lærer fra Liegnitz) tilkaldte han en oberstløjtnant (som var fra Hamborg), som havde kommandoen over luftværnsbatterierne, hvis mandskab havde brændt badebroen.

Oberstløjtnanten, som havde deltaget i tyskernes angreb på Belgien, blev meget ophidset over kravet, og sagde bl.a. - med meget stærke ord - at altid skulle der tages så meget hensyn til de forbandede danskere - nej, i Belgien, der var det anderledes, der satte man blot en bajonet i ryggen på dem, der ikke ville makke ret med det samme.

Så blev jeg naturligvis edderspændt rasende, og da jeg nu havde lært nogle flere tyske eder siden min forbindelsesofficerstid i Viborg, så syntes jeg, at jeg klarede mig helt godt, da jeg svarede igen, og bl.a. sagde: Hvad deres krig ragede os?

Standortälteste blev meget ked af det hele, og pludselig stod der en oppasser med en bakke med flere glas vin - og vi - bad han om, skulle drikke et glas på godt samarbejde.

På det tidspunkt havde jeg et rekrutkompagni på Jægersborg kaserne. Den følgende dag fortalte jeg i messen om mit sammenstød med tyskerne på Kronborg, og alle syntes, det var udmærket, at jeg var blevet gal i hovedet og havde sagt min mening. Dog var der en ældre officer, der kritiserede stærkt, at jeg havde drukket et glas vin med dem. Jeg forklarede ham, hvordan jeg så på mit job som forbindelsesofficer, men hvis han følte sig bedre og klogere, måtte han med største glæde overtage det, og jeg ville gå ind og telefonere til Generalkommandoen, at han var ansøger.

Igen en skarp udveksling af stærke ord, og med et absolut afslag fra hans side om at overtage jobbet som forbindelsesofficer.

Dette eksempel viser blot, hvorledes dette at gå og være en slags pseudo-officer gik os stærkt på nerverne, så det var vist godt, at den 29/8 1943 stærkt nærmere sig, hvor hæren blev helt afskaffet.

Ved rekrutkompagnierne er det officerernes (navnlig kaptajn og næstkommanderendes) største opgave at forklare det indkaldte mandskab, hvorfor de var indkaldt, hvorfor de skulle uddannes på den og den måde - og hvad der i det hele taget var meningen med det hele.

Befalingsmændenes opgave var umulig at løse på en nogenlunde rimelig måde under de givne forhold.

Når det alligevel gik, må det vel skyldes, at befalingsmændenes egen uddannelse må have været af meget høj karat.

En dag havde mit kompagni en fremrykning i spredt orden fra nord til syd - det var stærkt tåget. Midt under fremrykningen støder vi på et tysk kompagni, der var under fremrykning fra øst til vest - tyskerne med skarp ammunition, og vi med løs, begge parter studsede lidt, men vi passerede hinanden uden at udveksle et ord. Mon en sådan situation kunne finde sted andre steder i verden?

Danske og tyske styrker mødte ofte hinanden, navnlig under march på vejene. Vi talte ikke sammen, prøvede på at undgå hinanden ved at dreje ad en anden vej, hvis det var muligt.

Denne situation kunne naturligvis ikke være fortsat ret længe.

De frivillige korps blev alle nedlagte i 1937, deriblandt også Kongens Livjæger Korps (K.L.K.). Til at forestå deres rekrutskoler, befalingsmandsskoler og anlægge deres øvelser, stillede hærens officerer sig frivilligt til rådighed, sålænge de eksisterede.

Jeg havde været skoleforstander i K.L.K. i årene 1932-34.

Da nu landet var besat, var det naturligt, at der hos disse livjægere ret tidligt opstod den tanke, at en modstandsbevægelse måtte iværksættes, så var spørgsmålet, hvorledes det skulle foregå. Efter mange overvejelser blev der oprettet en terrænsportsafdeling, som officielt havde den opgave at optræne gamle og nye livjægere fysisk, ved terrænløb, marcher m.m., også lidt riffelskydning var muligt: uofficielt blev der teoretisk og praktisk (uden våben) oplært i guerillataktik, tavshedspligt og meget andet, som hører en underjordisk hær til.

Jeg havde den store glæde at blive opfordret til at blive chef for denne terrænsportsafdeling.

Det mine ældre og yngre kammerater blandt livjægerne (befalingsmænd og menige) lærte i terrænsportsafdelingen, var sikkert årsag til, at tabene i livjægernes senere oprettede modstandsbataillon blev så små.

Mon ikke der var ca. 200, der på et eller andet tidspunkt indgik i terrænsportsafdelingen.

Det er ofte blevet bebrejdet værnenes befalingsmænd, at de på et for sent tidspunkt - i stort tal - gik ind i en eller anden del af modstandsbevægelsen.

Det var efter min mening ikke så let, som det kunne se ud til.

Hæren og regeringen eksisterede jo i hvert fald officielt, så værnenes befalingsmænd måtte rette sig efter regeringen, og denne kunne jo ikke af hensyn til besættelsesmagten støtte en modstandsbevægelse, ja ikke engang se igennem fingre med en sådan.

Hvad værre var, at langt den største del af civilbefolkningen ikke ønskede, at befalingsmændene skulle foretage sig noget, der bragte uro i det daglige liv.

Det gik jo godt, vi kunne komme af med - sælge - alt, hvad vi frembragte - producerede - såvel fra landbrug som industri.

Først da besættelsesmagtens restriktioner og chikanerier blev af en sådan art, at de gik ud over langt den største del af befolkningen, og dette medførte mange irritationsmomenter og episoder imellem danske og tyske, som endog ofte havde døden til følge og kulminerede i, at værnene blev opløst, regeringen afsat, og et departementsstyre [departementchefsstyre] indført, hvorved for at tage det højtideligt, befalingsmændenes troskabsløfte var ophævet, var mulighederne for en modstandsbevægelse til stede (iblandt befalingsmændene).

Inden man nåede så langt, var der kun få inden for min store civile bekendtskabskreds, som ønskede uro af nogen art.

En almindelig vending var: »Bare nu disse forbandede officerer kunne holde sig i ro. De lavede jo ikke noget den 9. april 1940, hvorfor så begynde nu, hvor alt er endnu mere håbløst end før.«
Note

1) Hvis en stat ikke kan eller ikke vil sikre sit territorium - dvs. håndhæve den statslige suverænitet - kan det bruges som argument for at »man« (typisk en nær eller lidt fjernere nabo) må håndhæve denne stats suverænitet for ikke selv at komme i risiko for at fjendtlige magter angriber »ad køkkentrappen«.


Næste side
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm