Tilpasning, men hvordan?

Steen Andersen: »Danmark i det tyske storrum. Dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af Europa 1940-41«


Lindhardt & Ringhof, København 2003, 315 s. Pris: 349 kr.Af Bjørn Andersen


Version 1.2 - 12.08.2003


Historikeren Steen Andersen har interesseret sig for noget der ikke blev realiseret, nogle danske planer for integration i den tyske økonomi under 2' Verdenskrig. Dét der ikke realiseres kan være en vigtig del af historien - noget man kan lære af.

Der er interessante informationer og gode pointer i bogen - fx om trafikminister Gunnar Larsen's rejse til Paris og Berlin - men det ville have været en god idé hvis bogen var blevet kogt sammen til en artikel på 50-100 sider, for som den foreligger er den ikke helt tilfredsstillende - ikke fagligt ... og slet ikke sprogligt.


En bedre indledning ville have været på sin plads

Man savner en god præsentation af »plottet«. Der kunne have været en indledning, hvor Steen Andersen trak situationen op:
- Danmark var besat, men både Regering og Rigsdag fungerede. Udenrigsminister Munch var trådt tilbage og erstattet af Scavenius, fordi ...

- Tyskland havde i 1939-41 erobret magten over store dele af Europa. Det var meget realistisk at antage at Tyskland ville kunne dekretere en politisk-økonomisk nyordning når krigen var slut (USA var ikke med i krigen; en tysk invasion af England var »på tapetet«).

- De fleste toneangivende poilitikere - med Stauning i spidsen - stræbte efter at Danmark bevarede sin suverænitet og neutralitet, og at danskerne havde gode økonomiske kår. Det danske nazistparti var svagt og var ikke nogen reel trussel.

- Landbrugseksporten til England var faldet bort. Det var svært at skaffe råstoffer - ikke mindst til industrien. Der var en stor og stigende arbejdsløshed (og dermed en vis »risiko« for social uro). De »små« fik det ringere og ringere, mens der var andre (bl.a. i landbrugssektoren) som levede godt.

- Der var en ubalance i det dansk-tyske økonomiske forhold, bl.a. fordi den danske krone var blevet sat ned. Der var - mente mange økonomer - behov for en kontrolleret kroneopskrivning.

- Befolkningen var - som helhed - skeptisk eller negativ over for Besættelsen og Samarbejdspolitikken, men der var ikke nogen modstand af betydning, hverken på Rigsdagen eller ude i landet (Kommunisterne var frem til sommeren 1941 lammet af det tysk-sovjetrussiske samarbejde).

- Modstanden voksede langsomt frem, men først - for alvor - efter det tyske angreb på Sovjetunionen; det kom til et vendepunkt i august 1943 (men det ligger uden for denne bogs horisont)

Osv.
Alt hvad der er nævnt her kan man finde i bogen, men det er spredt ud - hvilket svækker overblikket.

Hvis forfatteren havde haft et sådant kapitel, ville han desuden kunne have strammet sin »historie« godt op. Så havde det ikke været nødvendigt mange gange at fortælle at de danske politikere og embedsmænd gjorde som de gjorde fordi der var en række konkrete samfundsmæssige problemer og for at undgå noget værre. De handlede ikke som de gjorde fordi de var tilhængere af nazismen, tværtimod.

(Om man kunne eller burde have handlet helt anderledes - om man skulle have gået til modstand mod Besættelsesmagten - er en anden sag som ligger uden for denne bog; det er slet ikke til diskussion hér).


Historieskrivningen må justeres, siger Steen Andersen

Én af Steen Andersen's vigtigste påstande er, når man ser ordentligt efter, at den hidtidige historieskrivning har været, om ikke forkert - så skæv. Hidtil har man opfattet Scavenius som toneangivende, som noget af et politisk særtilfælde og som dén der - frem for nogen - formulerede en politik der var positiv i forhold til Besættelsesmagten.

Dét billede er forkert - eller rettere for simplificeret - men det vidste vi dog godt før denne bog kom på gaden. Vi vidste at Stauning - på fundamentale punkter - støttede Scavenius, både i analysen og med hensyn til de pragmatiske politiske konklusioner der måtte eller kunne drages. Vi vidste også at der var flere »linier« i regeringen; at de fleste ministre var lunkne og forsigtige over for tyskerne, og at kun nogle få var pro-aktive med hensyn til et samarbejde med dem (foruden Scavenius drejede det sig særligt om Gunnar Larsen - og i en vis udstrækning om Stauning). Nu bliver alt dette uddybet.

Steen Andersen viser at den tyske politik ændrede sig afgørende fra 1940 til 1941. Til at begynde med forestillede tyskerne sig at krigen snart var slut, at Danmark - frivilligt - skulle lade sig integrere i et Nyordnet Europa og at der skulle etableres en Mønt- og Toldunion. Men i 1941 var man blevet så optaget af ekspansionen mod Øst at den europæiske integration og Union gik i glemmebogen. Nu var Danmark blot fødevareleverandør til den tyske stat og krigsmaskine.


Scavenius og baglandet

Steen Andersen konstaterer at Scavenius havde, ikke et egentligt bagland, snarere nogle bestemte sparringspartnere blandt de ledende embedsmænd i Udenrigstjenesten.

Scavenius vidste tilsyneladende hvad han skulle gå efter på det politiske plan og hvordan han skulle bære sig ad (omend han ved et par lejligheder lod sig rådgive af tidligere minister P. Munch), men han var ikke stærkt involveret når problemstillingen var af økonomisk art; så overlod han arbejdet til en snæver gruppe af betroede embedsmænd, som han arbejdede tæt sammen med.

Steen Andersen mener endvidere at denne snævre gruppe - delvis på egen tilskyndelse - gik ud over den gængse embedsmandsrolle, at den på centrale punkter formulerede ny politik - og at den kunne have fået en meget større betydning end den fik, hvis tyskerne havde prioriteret anderledes.

Det er meget tænkeligt, men det kan ikke siges med fuldkommen sikkerhed.

Derimod kan det konstateres at den snævre gruppe adskillige gange kom i et modsætningsforhold til andre embedsmænd (enkelte i Udenrigsministeriet, flere fra andre ministerier) og til repræsentanter for erhvervslivet. Enten fordi de andre foretrak en passiv »approach« i al almindelighed eller fordi de - ud fra dé konkrete interesser de repræsenterede - fandt en pro-aktiv »approach« risikabel.

Det siges - s. 251 -
at »Scavenius styrkede aktivismen i Udenrigsministeriet og var en igangsætter på det politiske plan, men han havde ikke indflydelse på de aktivistiske skridt, embedsmændene tog i juli 1940, eftersom de aktivistiske ræsonnementer allerede havde rod i de administrative strukturer«.
Her bliver, tror jeg, konkluderet for meget og undersøgt for lidt (tilsvarende fx s. 124 f.). Der var nogen der kunne ræsonnere aktivistisk, før Scavenius overtog ministerposten - det er sikkert rigtigt - men det er ikke påvist at aktivismen var særlig udbredt i eller karakteristisk for embedsværket. Hvad Steen Andersen derfor har víst er ikke at Administrationen som sådan arbejdede politisk kreativt, men at en veldefineret gruppe gjorde det; at denne gruppe udarbejdede nogle beredskabsplaner i fuld overensstemmelse med Scavenius, og at disse planer - under særlige omstændigheder - kunne være blevet realiseret i én eller anden udstrækning. Bl.a. afhængig af hvordan forskellige ministre, politikere, embedsmænd, virksomhedsledere og medarbejdere havde reageret.

Indirekte underbygger Steen Andersen egentlig en efterhånden ret udbredt opfattelse af at det danske politiske system (Regering, Rigsdag, Partier) var meget robust, at dets aktører - grundlæggende - stræbte efter at bevare suverænitet og neutralitet og efter at sikre danskernes velfærd, og at de havde held med det i dén periode Steen Andersen skriver om (ca. frem til Stauning's død).


Departementschefstyret

Der bliver - som allerede antydet - konkluderet mere end der er dokumenteret. Et vigtigt eksempel findes på s. 258:
»Den gradvise ændring af embedsmandsrollen er én blandt flere årsager til, at overgangen til departementschefsstyret blev så gnidningsløst. Både Wassard og Korst markerede sig i august 1943 som embedsmænd, der var villige til at tage politisk ansvar og fortsætte en administrativ ordning, som tog over, hvor politikerne havde sluppet. Afslutningsvis skal det fremhæves, at i den nationale historieskrivning er departementschefstyret blevet betragtet som en upolitisk forvaltning, der var et produkt af improvisationer ovenpå 29. august 1943, men det er vigtigt at hæfte sig ved, at styrets oprindelse faktisk kan føres tilbage til ugen [ugen?!] før undtagelsestilstanden«.
Det er sandsynligvis rigtigt at en gradvis ændring af embedsmandsrollen var en vigtig forudsætning for departementschefstyret, men det er næppe dén temmelig afgrænsede ændring, som Steen Andersen har beskæftiget sig med, der er interessant her, men - formentlig - en langt mere »generel« ændring. Jeg tror at styrets oprindelse ligger en del år tidligere; desuden er det vel sådan at vellykkede improvisationer forudsætter solid forberedelse?


Den politiske embedsmand

Hvis man vil undersøge om, hvornår og hvordan ledende embedsmænd har fået en politisk rolle - frem for den traditionelle rent upolitisk sagkyndige - er Besættelsestiden en ret dårlig periode at fokusere på. Her var - som Steen Andersen's undersøgelse viser - forholdene så specielle at aktørerne også måtte optræde specielt. Mange af de embedsmænd som var ikke-aktivistiske (i Steen Andersen's forstand) kunne muligvis være aktivistiske til andre tider og under andre omstændigheder, hvilket undersøgelsen ikke viser noget om.

I dag er forholdene ganske anderledes end de var i Mellemskrigstiden og i de første årtier efter 2' Verdenskrig. Nu taler man mere tydeligt om at den ledende embedsmand må have politisk tæft og må have en vis politisk funktion. Den ledende embedsmand må kunne rådgive og bistå en minister, en amtsborgmester osv. ud over det rent administrative, men det er samtidig fastholdt at departementschefer, styrelseschefer m.fl. - som grundregel - skal blive i deres embeder, når en ny regering træder til. Andetsteds i Verden bærer man sig anderledes ad.

Tamil-sagen er et meget særegent eksempel, for daværende justitsminister Ninn-Hansen havde sat sig hårdt i stolen, men den viser alligevel noget om hvad man bør kunne forvente af en ledende embedsmænd, ganske ikke så meget i central henseende, som med hensyn til grænsefunktionerne:

Embedsmanden kan være kreativ, men kun til en vis grænse, for det er utilbørligt hvis man bidrager til at afmontere kontrolapparatet (in casu en Ombudsmandsundersøgelse).

Man skal varsko en minister hvis dét han vil gøre er i strid med lovgivningen - og man skal gå videre med sagen hvis ministeren ikke vil høre.


Niels Lindberg

Én af bogens blakkede bifigurer er økonomen Niels Lindberg. Han var daglig leder af analysearbejdet i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - og han havde konstateret at arbejderklassen (særligt arbejdsmændene) var blevet ramt relativt stærkt af krigen og Besættelsen. Det fik ham til at gå temmelig langt i argumentationen for et dansk-tysk økonomisk samarbejde, hvorfor der var flere ledende socialdemokrater der distancerede sig fra ham. Efter krigen blev han stillet for en socialdemokratisk æresret - som frikendte ham; Erhvervsrådet fyrede ham dog alligevel. Steen Andersen skriver (s. 221):
»Efter befrielsen havde Socialdemokratiet brug for syndebukke, og Lindberg var som kontorchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd et oplagt offer, fordi hans fald ikke ville skade hverken partiet eller De samvirkende Fagforbund« [min udhævning, BA]
Det er det lille fordi der er problemet. Sådan kan man sige på et værtshus, men ikke i et seriøst historisk værk når det ikke er sikkert dokumenteret. Jeg tror i øvrigt at Lindberg blev anklaget, fordi han - efter mange socialdemokraters opfattelse - var gået for vidt. Han havde øjensynlig ikke lige så meget politisk tæft, som han havde økonomisk indsigt, og derfor havde han bragt sig selv i farezonen. At netop han blev »ofret« er ikke særlig forunderligt. Han ville (tror jeg) være blevet ofret under alle omstændigheder.


Sproget er frygteligt

Nu til noget som jeg normalt skriver om under overskriften »småtingsafdelingen«: Sproget. Det er direkte frygteligt. Det er forfatterens ansvar, men hans faglige bagland og hans forlagsredaktør er under mistanke for at have svigtet ham.

Der er MANGE gentagelser. Alt for mange. F.eks. den rigtige påstand om at »man« i 1940-41 regnede med at Tyskland ville vinde krigen. Dén kommer man ikke til at glemme.

Der bruges »billeder« i flæng - med påfaldende dårligt resultat.

Måske er s. 255 særlig slem? Noget løber koldt ned ad ryggen. En galej »kunne få samarbejdspolitikkens parlamentariske legitimitet« til at vippe. Et nyt Europa er i støbeskeen.

Tilsvarende er imidlertid s. 224 hvor der sker meget på 8 linier: Nogen havner på den forkerte side af kridtstregen. Så er der en kreds der ikke smækker med døren. Så en J.O. Krag der ser faresignaler. Og endelig er der de tilbageværende der tog skridtet længere ud i minefeltet.

Tidligere på samme side var der en chef der gled ned ad slisken; siden før skiltes vandene - og der blev forresten også tonet rent tysk flag.

Rundt om i bogen er der planer der bliver søsat, ting der kommer i mølposen, hjul der holdes i gang, en mand der vil smede mens jernet er varmt, nogle journalister der får valuta for pengene, noget der er på kornet, fingeraftryk der kan ses på en sammenfatning, noget der går hånd i hånd, noget der passer som fod i hose, en politisk kattelem der skal etableres (efter at en plan har lidt skibbrud) ... og et tog der snegler sig afsted, ikke at forglemme. Det gør bogen på en måde også.

Forfatteren har en ulyksalig forkærlighed for dobbelt-negationer. Enkelte gange kan man - for at være på den sikre side - være nødt til at dobbeltnegere, men som regel bliver budskabet diffust og slapt - eller tungt og omstændeligt. Således s. 161:
»Efter hjemkomsten kunne Gunnar Larsen i Statsrådet berette for sine ministerkolleger og for kongen om de ødelæggelser, landet havde undgået, hvilket ikke har bidraget til at mindske regeringens og Rigsdagens overbevisning om, at Scavenius og hans Tysklandseksperter førte den eneste rigtige politik«.
Der er også én præcis 100 sider længere fremme:
»men det betyder imidlertid ikke, at de aktivistiske ministre - Stauning, Scavenius og Gunnar Larsen - ikke kunne have sat deres vilje igennem [...]«.
Det er mine udhævninger i begge citater.

Det ser ud til at Steen Andersen bruger sine dobbeltnegationer til at interpolere og til at ekstrapolere med. Når han ikke kan sige noget sikkert, så gætter han og udfylder selv. Det er OK at der gættes, hvis det gøres på ordentlig vis - dvs. klart og tydeligt.

Men det værste er at det - adskillige steder - er svært at finde ud af hvem der siger hvad. Er der tale om et direkte citat er der gåseøjne om, og så det er nemt nok. Men der er mængder af dækkede citater uden gåseøjne - og hvor det er umuligt at gætte om en formulering stammer fra kilden eller den stammer fra Steen Andersen. Det er noget sjusk i et historisk værk.


En forhåbning

Forhåbentlig vender Steen Andersen en dag tilbage med en ny bog, for man er ikke i tvivl om at han er god til at finde materiale frem - og at han har et stort engagement. Men når det kommer til at lægge tingene frem, bør han stramme alvorligt op, smide metaforerne ud og frem for alt gøre det helt klart hvad der er hvad: Kilde og historiker. Referat og analyse. Forudsætning og konklusion.Småtingsafdelingen. Nogle eksempler

Det er forkert at skrive »Stats- og Udenrigsministeren«, når der er tale om to forskellige personer. Det er en fejl der kan findes flere steder. Specielt er det forkert, når man husker at Scavenius havde begge poster fra slutningen af 1942.

S. 241 afleverer en vis J.O. Krag et udkast til ekspeditionssekretæren i Handelsministeriet. Skulle det være en særlig ekspedient?. Hvis jeg ikke tager fejl, havde man et meget hierarkisk system. Et kontor blev ledet af en kontorchef; i kontoret arbejdede et større eller mindre antal akademiske medarbejdere: sekretærer, fuldmægtige og ekspeditionssekretærer - og desuden nogle kontorfunktionærer. Der har formentlig være en håndfuld ekspeditionssekretærer i Handelsministeriet, og den pågældende har bare været hvad man kunne kalde Krag's »overreferent«. Noget tyder på at Steen Andersen ikke kender et ministerium indefra og heller ikke er godt skolet i embedsværkets historie.

Krag havde fået omtalte opgave »ad snørklede veje«, står der. Jeg tror det er forkert - og noget Steen Andersen har fundet på for effektens skyld. At vejen skulle være særlig snørklet er ikke påvist. Og hvis den skulle have været snørklet, står det ikke klart hvorfor det er interessant.

S. 266 står der om »en kooperativ samfundsstruktur efter fascistisk model«. Skulle der mon ikke have stået korporativ?. Denne fejl er direkte pinlig - og den kunne have været undgået så let som ingenting ved at gennemgå en rutinemæssig søg-og-erstat-procedure.

Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm